Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


W dniu 29 lipca 2016r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą) Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji był Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Na mocy zawartego porozumienia Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” jest Gmina Czaplinek. Wytworzony w ramach projektu majątek zostanie natomiast przekazany przez Gminę Czaplinek w trwały zarząd dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Czaplinku Spółka z o.o., który zostanie utworzony na bazie Uchwały nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 września 2015r.

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowił dalszy etap przygotowań Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował bowiem w 2015r. projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, pozwalający m.in. na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej i studium wykonalności dla tej inwestycji.

Opis i cele projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”

Przedmiotem projektu były roboty budowlane związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Czaplinku. Zakres prac obejmował:

  1. Przygotowanie inwestycji pod względem administracyjnym.
  2. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenia postępowań przetargowych.
  3. Wykonanie robót budowlanych.
  4. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
  5. Zarządzanie całością projektu przez Beneficjenta, czyli Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w tym m.in. administrowanie projektem, prowadzenie promocji, sprawozdawczości, archiwizacji.

Projekt zakładał przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czaplinku i głównej pompowni ścieków przez:
1. Dostosowanie istniejących obiektów:
- budynek rozdrabniaczy – adaptacja z budynku krat,       
- remont pompowni głównej ścieków surowych,
- budynek mechanicznego oczyszczania i technologii MBR – adaptacja ze zbiornika retencyjnego wód deszczowych,
- zbiornik retencyjny wód deszczowych – adaptacja z osadnika wtórnego,
- remont reaktora biologicznego,
- remont budynku dmuchaw,
- remont stacji PIX,
- remont komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,
- budynek agregatu prądotwórczego – adaptacja z budynku płuczki piasku,
- zbiorniki osadu nadmiernego oraz ścieków dowożonych i zakładowych – wykorzystanie osadników Imhoffa,
- remont placu składowania osadu i poletka osadowe,
- remont stacji odwadniania osadów,
- stacja zlewna ścieków dowożonych z płytą postoju beczkowozów.
2. Budowę nowych obiektów:
- biofiltr,
- pompownia zakładowa ścieków,
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, nowy układ pomiarowy,
- rurociągi między obiektowe,
- drogi i place wewnętrzne.

Głównym celem modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku było spełnienie wymagań prawa w zakresie ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika. Projektowana wartość średniodobowej wydajności hydraulicznej oczyszczalni ścieków uwzględnia całkowity dopływ ścieków do oczyszczalni z części miejscowości Czaplinek objętego kanalizacją ogólnospławną i perspektywiczny rozwój aglomeracji, a zatem zakłada zwiększenie ilości ładunku przekazywanego do oczyszczalni ścieków.

Celem bezpośrednim jest poprawa systemu gospodarowania ściekami w aglomeracji Czaplinek poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz głównej pompowni w miejscowości Czaplinek.

Cele pośrednie projektu skupiają się w trzech obszarach:
1. Środowiskowym:
- dostosowanie oczyszczalni ścieków do wymogów UE i Polski,
- zwiększenie wielkości ładunku oczyszczalni ścieków, efektywności oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie osadów ściekowych,
- ograniczenie potencjalnego negatywnego wpływu systemu oczyszczania ścieków na odbiornik, wody powierzchniowe i podziemne.
2. Społecznym:
- poprawa jakości życia mieszkańców i docelowe objęcie jej działaniem nowych odcinków kanalizacji w gminie i aglomeracji Czaplinek,
- polepszenie jakości świadczonych usług odbioru ścieków dowożonych, warunków pracy załogi i zautomatyzowanie procesu odbioru ścieków.
3. Gospodarczym:
- lepsze wykorzystanie infrastruktury ściekowej i zagospodarowanie osadów ściekowych,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjnej gminy Czaplinek.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” rozpoczął się w dniu 01.01.2014r. Rzeczowa realizacja projektu trwała od dnia 1 stycznia 2016r. i zakończyła się dnia 15 stycznia 2019r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Czaplinek, przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Wdrażającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:
1. Wskaźniki produktu osiągnięte w terminie do dnia 15.01.2019r.:
- liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt.,
- liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt.
2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 28.02.2020r.:
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 12 720 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców),
- wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – 12 720 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców),
- ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 0,24 tys. Mg/rok.

Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 17 635 013,40 PLN, kwota wydatków kwalifikowanych 10 829 750,33 PLN, natomiast dofinansowanie 9 205 287,78 PLN. Koszt ten uległ jednak zmianie po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów i wykonaniu robót dodatkowych i zamiennych wymaganych do prawidłowej realizacji projektu. Wartość projektu wynosi obecnie 15 967 746,48 PLN, kwota wydatków kwalifikowanych 9 582 669,59 PLN, natomiast dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 8 145 269,21 PLN.


W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił w dniu 3 grudnia 2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, podpisano w dniu 17 marca 2017 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu umowę na roboty budowalne z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – konsorcjum trzech firm: Eko-Wodrol Sp. z o.o., Terlan Sp. z o. o oraz WUPRINŻ S.A. z Poznania, których liderem jest Eko-Wodrol Sp. z o. o. w Koszalinie.W ramach zawartej umowy z późniejszymi zmianami na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych wykonane zostały roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku o wartości  15 107 623,23 złotych brutto.

Zawarta umowa obejmowała przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czaplinku i głównej pompowni ścieków przez dostosowanie istniejących obiektów oraz budowę nowych obiektów. W ramach robót użyta została nowoczesna technologia, która stosowana jest od wielu lat w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, a od niedawna w uzdatnianiu wody dla celów komunalnych, a także w oczyszczaniu ścieków. Filtracja membranowa, bo o niej mowa, jest zjawiskiem fizycznym polegającym na zatrzymaniu cząsteczek przez półprzepuszczalne membrany i pozwala na usunięcie z wody zanieczyszczeń o wielkości powyżej 0,1 mikrometra. W procesie oczyszczania wody metodą filtracji membranowej nie są używane żadne środki chemiczne, które mają kontakt z wodą oczyszczoną. Nieszkodliwe środki stosowane są w niewielkiej ilości tylko przy okresowym procesie płukania filtrów i nie mają kontaktu z wodą uzdatnioną. Woda po filtrach w technologii mikrofiltracji posiada parametry wyższe od wymaganych. 


W ramach realizacji projektu konieczne okazało się również wykonanie robót uzupełniających polegających na „Uszczelnieniu przerw dylatacyjnych na obiekcie nr 5 (zbiornik retencyjny wód deszczowych – awaryjny osadnik wtórny) i 9 (reaktor biologiczny) modernizowanej oczyszczalni ścieków w Czaplinku. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał w dniu 28 czerwca 2018 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu Umowę nr ZP.271.7.2018 w sprawie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania z środków Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – KRAJ Sp. z o.o. W ramach zawartej umowy zostały wykonane roboty budowlane o wartości 137 760,00 złotych brutto.


Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” obejmował również usługę nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym na podstawie zawartej w dniu  18 maja 2017r. Umowę nr ZO 01/05/2017 na sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacją projektu objętego pozwoleniem na budowę z wybranym w drodze zapytania ofertowego wykonawcą – Biurem Inżynierskim Budzisz Sp. z o.o. W ramach zawartej umowy wykonane zostały usługi o wartości 28.763,45 złotych brutto.

Koszty nadzoru autorskiego zostały ujęte w ramach realizacji projektu z uwagi na fakt, że roboty budowlane polegały na modernizacji istniejącej i pracującej w systemie ciągłym oczyszczalni ścieków, gdzie na bieżąco projektant musiał rozwiązywać problemy technologiczne i techniczne, które mogły wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) projektant musi zaakceptować zamienne technologie oraz roboty budowlane dokonując kwalifikacji czy są to zmiany nieistotne lub istotne, obowiązany jest również zamieścić odpowiednie informacje w projekcie budowlanym.


W ramach realizacji zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał w dniu 29 marca 2017 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu Umowę nr ZP.271.2.2017 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pod wspólną nazwą „Wodnik” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – konsorcjum trzech firm: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ZDI Sp. z o. o oraz P.U.I. EKO-INWEST S.A., których liderem jest Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” wyniosła zgodnie z zawartą umową 121 770,00 złotych brutto.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Inżynier Kontraktu był odpowiedzialny w szczególności za:

1)  pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999r.) oraz w Warunkach Szczególnych stanowiących załącznik do Warunków Ogólnych umowy na roboty budowlane, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,

2) wykonywanie innych czynności, zgodnie z zapisami SIWZ,

3) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy,

4) stworzenie systemu organizacji dla zarządzania i nadzoru, dostarczenie schematu organizacyjnego Zamawiającemu i zapewnienie efektywnego funkcjonowania Biura Inżyniera,

5)  dostarczanie profesjonalnych raportów o postępie robót, przygotowanych zgodnie z wymaganiami Inwestorów,

Inżynier Kontraktu działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy. Inżynier Kontraktu zapewnił stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdy postęp robót budowlanych nie był zadawalający do jego obowiązków należało też podjęcie działań naprawczych i zarekomendowanie Zamawiającemu innych środków kontraktowych, które należy podjąć w celu likwidacji zagrożeń oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych.


Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” obejmował również niezbędne działania informacyjno – promocyjne projektu w postaci publikacji artykułów prasowych i wykonania kalendarzy promocyjnych, a także koszty zarządzania projektem przez Jednostkę Realizującą Projekt, w tym wydatki osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty ogólne z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat z tym związanych oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, jak wydatki poniesione na usługi telekomunikacyjne, zakup sprzętu i wyposażenia, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych lub innych usług niezbędnych do prawidłowej realizacji danego projektu . Pod pojęciem wydatków związanych z zarządzaniem projektem należy rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta na niezbędne działania towarzyszące realizacji projektu. Warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych w związku z zarządzaniem projektem za kwalifikowalne jest ich szczegółowe opisanie oraz uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie oraz zatwierdzenie w umowie o dofinansowanie.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności