Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Projekt "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III"

W dniu 14 grudnia 2018 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C002/18-00 projektu pn.: „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III” w ramach działania 3.5 „Wsparcie rozwoju sieci wodociągowej”, III oś priorytetowa „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, natomiast właścicielem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina Wierzchowo, która na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III”. Operatorem inwestycji będzie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie, będący zakładem budżetowym Gminy Wierzchowo.

Opis i cele projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją hydroforni w Świerczynie w gminie Wierzchowo w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Głównym zadaniem planowanej inwestycji jest polepszenie parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców aglomeracji.

Najważniejsze etapy projektu:
1. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Opracowanie studium wykonalności.
3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami.
4. Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, podpisanie umów.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej.
6. Uzyskanie wymaganych pozwoleń.
7. Rzeczowa realizacja projektu - wykonanie robót budowlanych.
8. Nadzór nad realizacją projektu. Koordynowanie prac związanych z realizacją projektu.
9. Prowadzenie dokumentacji projektowej.
10. Prowadzenie rozliczeń finansowych.
11. Prowadzenie promocji projektu.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących robót:

1. Przebudowa istniejących ujęć wody:
a) montaż na ujęciu wody obudów studziennych naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania elektrycznego w okresie zimowym
b) wymiana pomp głębinowych

2. Instalacja technologiczna stacji uzdatniania wody:
a) demontaż całego istniejącego układu technologicznego hydroforni
b) montaż zbiornika pośredniego kontaktowego
c) montaż zbiorników filtracyjnych i zasypanie złóż filtracyjnych
d) montaż zbiornika retencyjnego
e) montaż rurociągów technologicznych
f) montaż armatury z uwzględnieniem automatyzacji procesów technologicznych, przepustnice sterowane pneumatycznie z czujnikiem stanu zamknięcia i otwarcia
g) montaż armatury aparatury pomiarowej
h) montaż instalacji sprężonego powietrza z dmuchawą do wzruszania złoża w filtrach, dmuchawą do napowietrzania drobnopęcherzykowego wody oraz agregatem sprężarkowym do sterowania przepustnicami pneumatycznymi
i) montaż zestawu pompowego IIo
j) montaż zestawu pompowego IIIo dla sieci wodociągowej Świerczyna oraz sieci Wieloboki
k) montaż pompy płuczącej

3. Instalacja elektryczna i sterownicza:
a) zastosowanie pełnej automatyzacji procesów technologicznych
b) zastosowanie archiwizacji i przesyłu stanów pracy, parametrów i awarii SUW

4. Instalacje wewnętrzne wodno- kanalizacyjne:
a) demontaż istniejącej instalacji wodociągowej
b) montaż nowej instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej w budynku technologicznym

5. Budowa odstojników wód publicznych z odprowadzeniem do rzeki Świerczyniec.

6. Rozbudowa budynku SUW

7. Projektowana SUW będzie miała wydajność 16m3/h

Rozwiązania zastosowane w projekcie powinny być zaprojektowane zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami na rynku polskim. Wszystkie rozwiązania powinny spełniać wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności oferowanych usług hydroforni w Gminie Wierzchowo. W efekcie projektu będzie możliwe usprawnienie już istniejących systemów. Nowoczesna infrastruktura pozwoli na uniknięcie sytuacji awarii systemu.

Cele szczegółowe projektu to:
1. Ograniczenie do minimum awaryjności hydroforni na terenie realizacji inwestycji.
2. Zapewnienie właściwego ciśnienia wody.
3. Podniesienie jakości wody.
4. Likwidacja przerw w dostawie wody.
5. Obniżenie kosztów związanych z eksploatacją hydroforni.
6. Podniesienie jakości świadczonych usług.
7. Podniesienie jakości życia mieszkańców. W efekcie realizacji projektu podniesiony zostanie standard usług hydroforni na terenie gminy Wierzchowo.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III” rozpoczyna się w dniu 04.04.2018 r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 31.12.2020 r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na modernizacji ujęcia wody w miejscowości Świerczyna przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Zarządzającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:

1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 31.12.2020 r.:
a) Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt.,
b) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 853 osoby,

2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 31.12.2021 r.:
a) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia  w wodę - 853 osoby.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 963 463,68  PLN, natomiast dofinansowanie 588 485,95 PLN.Gmina Wierzchowo zainwestuje w realizację inwestycji kwotę 374 977,73 PLN.


W ramach zawartej w dniu 14 grudnia 2018 roku Umową o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C002/18-00 projektu pn.: „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III”, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczął procedurę udzielenia zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 15 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502272-N-2019 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pod wspólną nazwą Wodnik II, Wodnik III, Szuwarek”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 27 lutego 2019 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu Umowę w sprawie zamówienia publicznego, przewidzianego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów realizowanych w Gminie Wierzchowo: pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą – Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 27 lutego 2019 r. Umowy wykonywana będzie m.in. usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na modernizacji ujęcia wody w miejscowości Świerczyna. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III” wynosi zgodnie z zawartą umową 21 217,50 złotych brutto.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
2. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA;
3. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy).
4. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu.
5. Zarządzanie Projektem.


W ramach zawartej w dniu 14 grudnia 2018 roku Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C002/18-00 projektu pn.: „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III”, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił w dniu 2 lipca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 567397-N-2019 przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (formuła „Zaprojektuj i wybuduj” na modernizację ujęcia wody w miejscowości Świerczyna w ramach projektu pod nazwą „Wodnik III”. Postępowanie jest w toku.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności