Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” część osadowa

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 15.05.2020 r. została podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik, część osadowa.” Celem umowy jest zmiana funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Złocieńcu w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych poprzez zamontowanie  i uruchomienie układu przetwarzania ścieków na polepszacze gleby i nawozy rolnicze, uzyskania wymaganych opinii oraz decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwalającej wprowadzić produkt do obrotu.

Przedmiotem kontraktu jest modernizacja oczyszczalni ścieków w części osadowej wraz z infrastrukturą techniczną, zaprojektowana na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Zakontraktowana jest budowa budynku obróbki osadu (budynek D) wraz z wiatą, w której będzie zainstalowana mulda osadów dowożonych. W budynku D zostanie zainstalowana kompletna instalacja do odwadniania  i przeróbki osadu na polepszacz gleby lub nawóz rolniczy. Wokół budynku zostaną wybudowane drogi dojazdowe z kostki „POLBRUK”. Kontrakt zakłada wybudowanie instalacji towarzyszących takich jak: instalacja zewnętrzna osadu, instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa oraz instalacja zasilania energetycznego budynku wraz z oświetleniem terenu wokół budynku D.

Roboty Budowlano – konstrukcyjne

- budowa budynku układu przetwarzania osadów D – obiekt nr 4,

- budowa wiaty nad muldą ścieków dowożonych – obiekt nr 5,

- wykonanie fundamentu pod silos wapna  - obiekt 23

- budowa komory przepompowni osadów zagęszczonych wraz z komorą zrzutu osadów dowożonych  - obiekt 26

- prace związane z zagospodarowaniem terenu

Montaż urządzeń technologicznych

- montaż linii odwadniania osadów z prasą ślimakową,

- montaż kompletnej instalacji przetwarzania osadu wraz z muldą osadów dowożonych, silosem wapna i stacją przygotowania  i dozowania polimeru,

- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do uruchomienia wymienionych obiektów.

Roboty elektryczne i AKPIA

- instalacje elektroenergetyczne, AKPIA powiązane z wymienionymi obiektami niezbędne do ich działania.

W pierwszym kwartale 2021 r. zamontowane zostały urządzenia do przeróbki osadu w budynku D, oraz trwały prace budowlane na samym budynku D. Z końcem miesiąca marca 2021 r. Wykonawca robót wystąpił do Zamawiającego  o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności nr 3 na kwotę 1 052 145,70 złotych netto.

Nadzór autorski nad projektem pełni Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. Ul. Przyjaciół 21, 76-024 Konikowo. Został wykonany zamienny projekt architektoniczny, sanitarny i branży technologicznej dostosowujący budynek D do zastosowanej metody przeróbki i odwadniania osadu.

W międzyczasie został zlecony i sporządzony projekt budowlany i wykonawczy wykonania wiaty do pakowania  i magazynowania produktu gotowego w postaci polepszacza gleby z wykonaniem placu manewrowego i zagospodarowaniem terenu przyległego oraz wagą samochodową i rozbiórką garażu na agregat. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim o zmianę pozwolenia na budowę w tym zakresie.

 

W dniach od 25 do  27 maja 2021 r. w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” część osadowa został przeprowadzony rozruch technologiczny instalacji do odwadniania  i przetwarzania osadów ściekowych na polepszacz gleby zlokalizowanej w budynku D modernizowanej oczyszczalni.

W pierwszej kolejności zgodnie z harmonogramem rozruchu, wapnem w sposób kontrolowany został napełniony silos weryfikując tym samym jego prawidłowe działanie i szczelność. W trakcie i po załadunku nie stwierdzono przecieków ani nieszczelności zarówno na silosie jak i układzie załadowczym. Podczas prac rozruchowych instalacji odwadniania i przeróbki osadów była ona zasilana osadem pochodzącym z basenu fermentacyjnego (OBF, ozn. ob. 16). Do układu odwadniania osad podawano w pierwszej kolejności wyłącznie z basenu fermentacyjnego, w dalszym etapie podawano osad zmieszany  - osad z basenu fermentacyjnego i osad nadmierny z osadnika wtórnego. Do prasy ślimakowej uruchomionej przez przedstawicieli firmy VTA Technologie GmbH podawano wymieszany z polimerem skłaczkowany osad do całkowitego wypełnienia kosza prasy osadem i wyrzutu placka filtracyjnego do podajnika ślimakowego. Po wypełnieniu prasy osadu przełączono ją w tryb pracy automatycznej, w którym nadrzędnym parametrem pracy jest ciśnienie. Podczas trwania rozruchu  osiągnięto wymagany efekt technologiczny instalacji odwadniania osadów poprzez uzyskanie parametrów osadu odwodnionego na poziomie 23,7% s.m. ÷27,3% s.m., przy wydajności masowej 180,6 ÷196,0 kg s.m./h (3,3 ÷ 3,6 m3/h).

Natomiast celem rozruchu instalacji do przetwarzania osadów, było wytworzenie produktu wynikowego w ilości pozwalającej na pobranie próbki produktu do badań wymaganych w ramach procedury uzyskania Certyfikatu Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu produktu wynikowego jako środek wspomagający uprawę roślin. Po osiągnięciu wystarczającej objętości osadu odwodnionego pochodzącego z instalacji odwadniania osadu, w zbiorniku buforowym włączono węzeł reakcyjny i przeprowadzono proces przetwarzania osadu odwodnionego z udziałem wapna palonego podawanego z silosa wapna.  W trakcie rozruchu technologicznego instalacji do przetwarzania osadów ściekowych uzyskano produkt wynikowy w postaci półgranulatu  o zawartości suchej masy w przetworzonym produkcie 71,61 %.

W ramach rozruchu odbyło się także szkolenie pracowników użytkownika oczyszczalni – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu.

Termin zakończenia prac 31.12.2021 r.

 

 

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności