Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 27.04.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 082-192610 ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik część ściekowa”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca Robót – Envirotech Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60 – 845 Poznań, który złożył ofertę na kwotę 18.810.390,00 złotych brutto.

W dniu 18.08.2020 r. przy udziale przedstawicieli: Inżyniera Kontraktu – Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o., Park 111, ul. Sikorskiego 111/307, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski, Podmiotu Upoważnionego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Piaskowa 6, 78 – 520 Złocieniec, Zamawiającego – Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej Park Chopina 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie został przekazany teren budowy do realizacji zadania inwestycyjnego  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” – część ściekowa w oparciu o projekt budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę nr 670.2.99.2015, znak AB.6740.2.99.2015.GS z dnia 21.12.2020 wydaną przez Starostę Drawskiego.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu poprzez budowę nowych i adaptację/modernizację istniejących obiektów technologicznych. Zgodnie z projektem wykonawczym zakres umowy obejmuje do wykonania:
W zakresie mechanicznego oczyszczania ścieków:
- rozbudowa budynku krat
Instalacje:
- kraty mechaniczne taśmowo – panelowe,
- krato – piaskownik z odtłuszczaczem,
- prasopłuczka skratek
- płuczka piasku,
oraz prace budowlane:
- budowa pompowni ścieków podczyszczonych wraz z komorą zasuw
- remont osadnika wstępnego,
- budowa studzienek pomiarowych,
- remont komory rozdziału przed reaktorem biologicznym.
Termin zakończenia prac zgodnie z umowa 30.04.2022 r.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności