Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku” – ZP.271.6.2022

Wykonawca pismem z dnia 16.11.2023r. zgłosił zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru.

Zgodnie z zawarta umową o roboty budowlane nr ZP.6.09.2022 z dnia 05.10.2022r. Zamawiający na dzień 28.11.2023r. zwołał i przystąpił do odbioru końcowego.

Wykonawca na dzień odbioru zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 19 dostarczył dokumentację powykonawczą w wersji papierowej zawierającą:

  1. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (szkice) wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją  geodezyjno - kartograficzną (mapa zasadnicza w kolorach – arkusz w skali 1:500 obejmujący cały zakres robót), w ilości 3 egzemplarzy zarejestrowaną w zasobach geodezyjnych odpowiedniego Starostwa Powiatowego,
  2. protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze Specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami,
  3. stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Po sprawdzeniu dostarczonej dokumentacji powykonawczej oraz po dokonaniu wizji lokalnej, komisja z dniem 28.11.2028r. odebrała całą inwestycję bez uwag.

Uroczyste otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku” odbyło się 16.12.2023r.  

 

 

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności