Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Historia Związku

W wyniku Porozumienia zawartego w 2008 roku między Gminą Drawsko Pomorskie, Gminą Złocieniec, Gminą Resko, Gminą Łobez i Gminą Bierzwnik powstał Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. W dniu 23 kwietnia 2009 r. wpisano Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Drawsku Pomorskim do Rejestru związków międzygminnych pod poz. 290. Do zadania Związku należała wówczas wspólna z uczestnikami Związku realizacja przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa mającego na celu ochronę stanu środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturę zapewniającą prawidłową eksploatację tych sieci na terenach wyznaczonych – zgodnie z odrębnymi przepisami – aglomeracji.

W dniu 11 marca 2011r. wpłynęło do Biura Związku oświadczenie Gminy Bierzwnik o wystąpieniu ze Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, natomiast 27 października 2011r. Rada Gminy Wierzchowo podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wierzchowo do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. W dniu 24 października 2011r. delegaci Związku podjęli decyzję w sprawie zmiany siedziby Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i przeniesienia siedziby z miejscowości Drawsko Pomorskie do miejscowości Złocieniec. W wyniku powyższych zmian opublikowano w dniu 12 marca 2012r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod poz. 590  ogłoszenie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

W dniu 28 czerwca 2013r. opublikowano natomiast  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod poz. 2531 ogłoszenie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, na podstawie którego rozszerzono zakres działalności Związku. Od tego momentu do zadań Związku należała  wspólna z uczestnikami Związku realizacja działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem w celu ochrony istniejącego stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców. Realizacje wszystkich działań obejmować będą obszary zaopatrzenia w wodę, pobór wody i oczyszczanie ścieków, gospodarkę odpadami, poprawę jakości powietrza, wsparcie zarządzania ochroną środowiska.

Związek mógł od teraz pozyskiwać  w imieniu swoich uczestników w ramach obszarów swojej działalności dofinansowanie ze środków Unii Europejskie, dotacji udzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub z innych źródeł zewnętrznych. Przekazywanie zadań własnych członków Związku następuje tylko w zakresie projektu obejmującego dofinansowanie, w okresie realizacji danego projektu oraz okresu jego trwałości i dotyczy tylko tych członków Związku, którzy będą uczestniczyli w danym projekcie zawierając porozumienie ze Związkiem stanowiącym o zasadach i warunkach oraz finansowaniu inwestycji.

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpisano do Rejestru związków międzygminnych zmianę Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w związku z przystąpieniem do Związku kolejnych pięciu gmin, a mianowicie: Gminy Kalisz Pomorski, Gminy Czaplinek, Gminy Ostrowice, Gminy Węgorzyno oraz Gminy Radowo Małe. Dokonano ponadto kolejnej zmiany zakresu zadań realizowanych przez Związek, rozszerzając go o działania obejmujące turystykę wodną oraz lądową, ograniczenie zużycia energii, infrastrukturę drogową, transport publiczny, promocję, edukację, działania na rzecz integracji lokalnej i europejskiej oraz innowacje.

W dniu 29 marca 2018r. opublikowano natomiast  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod poz. 1458 ogłoszenie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, na podstawie którego kolejnym uczestnikiem Związku została Gmina Dobra. Związek obejmował już zatem łącznie 11 gmin.

W 2020 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przeszedł restrukturyzację i przekształcił się w związek powiatowo – gminny pod nazwą Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim. Do Związku przystąpiły bowiem dwa powiaty: Powiat Drawski na podstawie Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 czerwca 2019r. oraz Powiat Łobeski na podstawie Uchwały Nr XI/78/2019 Rada Powiatu w Łobzie z dnia 8 sierpnia 2019r. Ponadto w związku z likwidacją Gminy Ostrowice Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej zrzeszał od stycznia 2020 roku 10 gmin oraz 2 powiaty leżące w Strefie Centralnej Województwa Zachodniopomorskiego.

W 2020 roku dokonano także kolejnej zmiany zakresu działalności Związku. Do zadań Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej należała ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy poprzez reprezentowanie wspólnych interesów gmin i powiatów we współpracy z innymi instytucjami poprzez działania i projekty wspierane przez Ministerstwa, Unię Europejską na rzecz społeczności lokalnej i ponadlokalnej oraz  innowacje, w zakresie:

 1. ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki krajowej i zagranicznej,
 2. ukierunkowywania rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe,
 3. przedstawiania odpowiednim organom władzy publicznej wspólnych inicjatyw, realizacja wniosków inwestycyjnych i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania Związku,
 4. ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 5. rozwój infrastruktury administracyjnej, transportu publicznego, informatycznej,
  sportowej, kulturalno-oświatowej, gospodarczej z poszanowaniem naturalnego środowiska zachodniopomorskiej strefy centralnej,
 6. edukację ekologiczną,
 7. inspirowania i promowania wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej i przedsięwzięć gospodarczych mających na celu odbudowę pomników przyrody, zabytków historycznych  z wykorzystaniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego,
 8. wymiany doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających na ochronę i kształtowanie środowiska poprzez prowadzenie, wdrażanie, budowę i modernizację nowej infrastruktury drogowej, transportu publicznego, promocji środowiska,
 9. budowy lub pomocy w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych mających wpływ na podwyższenie klasy czystości wód, 
 10. budowy lub pomocy w budowie i modernizacji urządzeń wodociągowych,
 11. realizacji projektów z zakresu gospodarki odpadami, w tym: budowy lub
  pomocy w budowie i modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 12. budowy lub pomocy w budowie i modernizacji wodnej i lądowej infrastruktury turystycznej,
 13. realizacji projektów związanych z efektywnością energetyczną, budową i promowaniem odnawialnych źródeł energii, poprawę jakości powietrza,
 14. ochrony bioróżnorodności fauny i flory oraz ichtiofauny strefy centralnej
  poprzez wspieranie działań zapobiegających kłusownictwu i racjonalnego gospodarowania zasobami wód, w tym podejmowanie działań służących utrzymaniu, odtworzeniu lub przywróceniu właściwego stanu tych zasobów i relacji przyrodniczych pomiędzy poszczególnymi ich elementami, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W 2021 roku ze Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej wystąpiła Gmina Kalisz Pomorski. Rozszerzono także zakres działalności Związku o obszar działań z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych i domowych poprzez zapewnienie im opieki bytowej i weterynaryjnej, w tym budowę i eksploatację schroniska dla zwierząt, a także edukacji  i wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

W 2022 roku ze Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej wystąpiły dwie kolejne gminy: Gmina Łobez i Gmina Drawsko Pomorskie. W 2023 roku natomiast do Związku przystąpiło 8 nowych członków, w tym: Gmina Brzeżno, Gmina Połczyn Zdrój, Gmina Rąbino, Gmina Sławoborze, Gmina Świdwin, Miasto Świdwin, Powiat Świdwiński oraz ponownie Gmina Kalisz Pomorski. Obecnie Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej składa się z 16 członków.

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej  jest na etapie wprowadzania zmian związanych z pełnieniem funkcji Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych z środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027, przez czas planowania oraz realizacji Strategii ZIT, zgodnie z dokumentami programowymi Komisji  Europejskiej i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, obowiązującymi w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, z uwzględnieniem zasady n +3.

Na przestrzeni lat 2008 – 2023 Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej zrealizował na rzecz gmin będących jego członkami 20 projektów obejmujących budowę i modernizację urządzeń wodociągowych  oraz kanalizacyjnych,  modernizację oczyszczalni ścieków, a także budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wartość zrealizowanych do tej pory projektów  wynosi ponad 176 mln zł, z czego Związek pozyskał dla gmin dofinansowanie ze środków zewnętrznych – unijnych i krajowych – na kwotę ponad 88 mln zł.

Wszystkie inwestycje realizowane przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej  przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców naszego regionu, poprawy stanu naszego lokalnego dobra, jakim jest czyste i nieskażone środowisko naturalne oraz  krystalicznie czyste zasoby wodne.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności