Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Czyste powietrze

W dniu 10 września 2019 r. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie porozumienie ustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie gmin członkowskich Związku w celu obsługi  wnioskodawców programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

Celem przedmiotowego programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2019 – 2029.


Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” mieści się w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie. (tel. 94 36 330 55), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pracownik Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, zajmujący się programem „Czyste Powietrze” pomaga Beneficjentom w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, sprawdza ich poprawność, a także prowadzi działania doradcze.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecinie pod adresem www.wfosigw.szczecin.pl w zakładce „Program Czyste Powietrze” znajduje się min. regulamin Programu, wytyczne oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące wypełnienia wniosku.

Formularz wniosku można pobrać i wypełnić po zarejestrowaniu się na Portalu Beneficjenta pod adresem https://wnioski.wfos.szczecin.pl/

Wypełnione wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza, ul. Park Chopina 278-500 Drawsko Pomorskie.

Pracownik Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dokona wstępnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie złożonego przez Beneficjenta a następnie przekaże go Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu ostatecznej weryfikacji.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności