Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Czyste powietrze

W dniu 10 września 2019 r. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie porozumienie ustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie gmin członkowskich Związku w celu obsługi  wnioskodawców programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

Celem przedmiotowego programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2019 – 2029.


Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” mieści się w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie. (tel. 94 36 330 55), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pracownik Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, zajmujący się programem „Czyste Powietrze” pomaga Beneficjentom w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, sprawdza ich poprawność, a także prowadzi działania doradcze.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecinie pod adresem www.wfosigw.szczecin.pl w zakładce „Program Czyste Powietrze” znajduje się min. regulamin Programu, wytyczne oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące wypełnienia wniosku.

Formularz wniosku można pobrać i wypełnić po zarejestrowaniu się na Portalu Beneficjenta pod adresem https://wnioski.wfos.szczecin.pl/

Wypełnione wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza, ul. Park Chopina 278-500 Drawsko Pomorskie.

Pracownik Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dokona wstępnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie złożonego przez Beneficjenta a następnie przekaże go Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu ostatecznej weryfikacji.

Informacja

WFOŚiGW z siedzibą w Szczecinie zawarł porozumienia z gminami w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

W związku z powyższym Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim nie prowadzi już punktu konsultacyjnego programu „Mobilne Biuro Czyste Powietrze”.

Informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW www.wfos.szczecin.pl.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności