Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Konferencja w dniu 24 stycznia 2024r.

W dniu 24 stycznia 2024 roku w Centrum Nauki Cordis w Świdwinie odbyła się konferencja dotycząca projektów, które będą realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej.

Udział w konferencji wzięło ponad 40 osób, zarówno przedstawicieli samorządów jak i organizacji pozarządowych. Na wstępie konferencji Pan Andrzej Szczodry, reprezentujący Fundację Miasto, omówił najważniejsze zagadnienia zawarte w  projekcie Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej.  Strategia ta powstała, na bazie wcześniej opracowanej w ramach programu pilotażowego CWD+ Strategii Partnerstwa Strefy Centralnej, w szczególności:

 - diagnozę Strefy Centralnej z jej najważniejszym problemem  - depopulacją obszaru,

 - środków zaradczych pomniejszających ten problem,

 - doprowadzenia do zgodności treści kart projektów z Szczegółowym opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021- 2027 (SZOP FEPZ).

  W czasie konferencji szeroko omawiane były projekty zgłoszone przez członków ZIT MOF Strefy Centralnej, a które będą realizowane w ramach realizacji Strategii. Mocny głos popłynął od przedstawicieli  Zespołu Partnerów Społeczno – Gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele partnerów gospodarczych  i społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, tj. szeroko rozumiany sektor organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska, reprezentanci instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony  i promocji dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego. Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Mirosławowi Majce za gościnę i pomoc w organizacji konferencji.

 

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności