Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Przedłużony termin naboru na członków do Zespołu partnerów społeczno – gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przedłuża termin ogłoszenia naboru na członków Zespołu partnerów społeczno – gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. W celu zapewnienia udziału partnerów społeczno – gospodarczych w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii terytorialnej Związku ZIT, Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej zaprasza do zgłaszania swoich kandydatur na członków zespołu partnerów społeczno – gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Zespół będzie liczyć  do 15 osób – przedstawicieli poszczególnych uczestników Związku ZIT według proporcji wynikających z następującego podziału:

1) z terenu powiatu drawskiego – do 5 przedstawicieli;

2) z terenu powiatu łobeskiego  – do 5 przedstawicieli;

3) z terenu powiatu świdwińskiego – do 5 przedstawicieli.

Członkami Zespołu mogą zostać pełnoletni mieszkańcy z terenu uczestników wchodzących w skład Związku ZIT, tj. z terenu: gminy Brzeżno, gminy Czaplinek, gminy Kalisz Pomorski, gminy Połczyn Zdrój, gminy Radowo Małe, gminy Rąbino, gminy Resko, gminy Sławoborze, gminy Świdwin, miasta Świdwin, gminy Węgorzyno, gminy Wierzchowo, gminy Złocieniec, Powiatu Drawskiego, Powiatu Łobeskiego, Powiatu Świdwińskiego, posiadający pełnię praw publicznych i nieskazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której sąd nie orzekł środka karnego w postaci utraty praw publicznych, mający doświadczenie w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju społeczno – gospodarczego uczestników Związku ZIT, będący reprezentantami jednej z poniższych grup:

1) partnerów gospodarczych i społecznych (np. przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe/branżowe, izby gospodarcze, inkubatory technologiczne, ośrodki przedsiębiorczości i ośrodki szkoleniowo – doradcze);

2) społeczeństwa obywatelskiego, tj. szeroko rozumiany sektor organizacji pozarządowych, w tym także podmioty ekonomii społecznej;

3) innych podmiotów, na które może oddziaływać realizacja Strategii terytorialnej Związku ZIT, np.: podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, reprezentanci instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego.

Uczestnictwo w Zespole partnerów społeczno – gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach i pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

Formularze zgłoszeniowe kandydatów na członków Zespołu można składać w dniach od dnia 3 sierpnia 2023r. do 29 września 2023 r. (włącznie).

Formularze zgłoszeniowe i Regulamin powoływania członków oraz zasad funkcjonowania partnerów społeczno – gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej są dostępne na stronie internetowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych – uczestników Związku.

Miejsce i dopuszczalna forma składania formularzy zgłoszeniowych:

1) w formie elektronicznej - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub poczty elektronicznej zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl (skan formularza z podpisem kandydata), lub

2) w formie pisemnej - w Biurze Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej: Park Chopina 2 78 – 500 Drawsko Pomorskie (w zapieczętowanej kopercie z opisem: „Zgłoszenie na członka partnerów społeczno – gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej”.

 

DO POBRANIA:

1. Zmiana terminu ogłoszenia o naborze na członków Zespołu Partnerów Społeczno - Gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Stefy Centralnej.

2. Ogłoszenie o naborze na członków Zespołu Partnerów Społeczno - Gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Stefy Centralnej.

3. Formularz zgłoszeniowy na członka Zespołu Partnerów Społeczno - Gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Stefy Centralnej.

4. Regulamin powoływania członków oraz zasad funkcjonowania Zespołu Partnerów Społeczno - Gospodarczych Związku Zachodniopomorskiej Stefy Centralnej.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności