Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Powiat Drawski – SUW Szpital

Zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”.

Zadanie współfinansowaną w 95 % w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/5970/PolskiLad, z co najmniej 5% udziałem własnym.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 11.08.2023r.

Wstępna promesa została udzielona 11.10.2023r na kwotę dofinansowania 1 805 000,00 zł.  

Inwestycję pod nazwa „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim” jako beneficjent realizuje Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim na rzecz podmiotu uczestniczącego tj. Powiatu Drawskiego, będącym zarazem inwestorem.

W ramach Inwestycji Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz przeprowadził postępowanie wg. wewnętrznego regulaminu Beneficjenta na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego.

W dniu 09.02.22024r. podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie oraz w dniu 14.02.2024r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego M.Z.-BUD Grzegorz Spychalski.

Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 1 854 840,00 zł. Bruttu, w tym wkład własny 92 742,00 zł.

Wykonawca w dniu 10.04.2024r. przedstawił i szczegółowo omówił koncepcję przebudowy stacji uzdatniania wody. Koncepcja została zatwierdzona przez Zamawiającego i Inwestora.

W miesiącu maju 2024r. Wykonawca złożył wniosek wraz z projektem prac geologicznych na odwiert nowej studni w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

W dniu 06.06.2024r. Wykonawca przedstawił i omówił rozwiązania projektowe części wykonanej dokumentacji budowlanej tj.:

- projektu architektoniczno-budowlanego

- projektu zagospodarowania terenu

- projektu technicznego.

Do końca czerwca 2024  ma zostać przedstawiona cała dokumentacja budowlana.

Wykonawca deklaruje rozpoczęcie prac budowlanych (odwiert studni) początek listopada 2024r.  

Inwestycja realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

 

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności