Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo - Szuwarek"

W dniu 8 listopada 2019 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (przekształcony w Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej) podpisał z Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-D005/18-00 projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” w ramach działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, III oś priorytetowa „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, natomiast właścicielem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina Wierzchowo, która na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”. Operatorem inwestycji będzie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie.

Opis i cele projektu

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo.

Najważniejsze etapy projektu:
1. Prace przygotowawcze:
a) przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych,
b) opracowanie dokumentacji technicznej,
c) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, zezwoleń.
2. Realizacja projektu:
a) wykonanie prac budowlanych,
b) nadzór nad realizacją projektu,
c) koordynowanie prac związanych z realizacją projektu,
d) prowadzenie dokumentacji projektowej,
e) prowadzenie rozliczeń finansowych,
f) prowadzenie promocji projektu.

Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wynosi 3 627,4 m, w tym:

  • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC160 – 2 548,91 m,
  • sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE90 – 300,95 m,
  • przepompownia ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu – 1 kpl.,
  • przeciski/przewierty pod drogami, skarpami, rowami, wjazdami itp.

Rozwiązania zastosowane w projekcie zaprojektowano zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami na rynku polskim. Wszystkie rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska. Rozwiązania wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego poprzez zastosowanie rozwiązań spełniających kryteria jakości i wymagane prawem normy bezpieczeństwa. Wybrane rozwiązania zostały zaprojektowane z uwzględnieniem aspektów związanych z łagodzeniem i przystosowaniem do zmian klimatu, zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami.

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ściekowego przez budowę kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo.

Cele pośrednie projektu:

  1. Zmniejszenie ryzyka zagrożeń środowiska naturalnego w związku z likwidacją zbiorników bezodpływowych.
  2. Poprawa jakości życia mieszkańców;
  3. Poprawa efektywności systemu gospodarki ściekowej.
  4. Wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji Wierzchowo.
  5. Oszczędność kosztów w odniesieniu do zasobów przypisanych użytkownikom nowo podłączonym do sieci kanalizacyjnej, którzy nie muszą już zajmować się utrzymaniem i eksploatacją szamba.

Realizacja projektu jest niezbędna ze względu na konieczność:
a) skanalizowania terenów nieskanalizowanych,
b) zmniejszenia wysokiego ryzyka przesiąkania zanieczyszczeń do gruntu i pogorszenie stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
c) ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód rzeki Drawy i Regi (do których trafiają oczyszczone ścieki z terenu aglomeracji objętego projektem) oraz Bałtyku,
d) podniesienia jakości życia mieszkańców aglomeracji,
e) likwidacji wystąpienia ryzyka awarii, zagrożenia sanitarnego i ryzyka zachorowań w związku z istnieniem zbiorników bezodpływowych,
f) podniesienia efektywności systemu gospodarki ściekowej w obszarach aglomeracji,
g) zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów nieskanalizowanych oraz zwiększenia wartości nieruchomości.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” rozpoczyna się w dniu 23.08.2018 r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 30.07.2021 r.

Planowany efekt

Realizacja projektu w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Zarządzającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:

1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 30.07.2021 r.:
a) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 160 RLM,
b) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 2,54 km.

2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 30.07.2022 r.:
a) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 160 RLM.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 2 384 346,06 PLN, natomiast dofinansowanie 1 410 463,79 PLN. Gmina Wierzchowo zainwestuje w realizację projektu kwotę 973 882,27 PLN.


W ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.06.00-32-D005/18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”, Związek w dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczął procedurę udzielenia zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 15 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502272-N-2019 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pod wspólną nazwą Wodnik II, Wodnik III, Szuwarek”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 27 lutego 2019 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu Umowę w sprawie zamówienia publicznego, przewidzianego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów realizowanych w Gminie Wierzchowo: pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 27 lutego 2019 r. Umowy wykonywana będzie m.in. usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu wynosi zgodnie z zawartą umową 34 132,50 złotych brutto.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
2. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA;
3. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy).
4. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu.
5. Zarządzanie Projektem.


W ramach realizacji projektu nr RPZP.03.06.00-32-D005/18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” Związek ogłosił ponadto w dniu 1 marca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520114-N-2019 przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik II” i „Szuwarek” realizowanych w Gminie Wierzchowo. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” podpisano w dniu 25.04.2019 r. Umowę nr ZP.271.10.2018 z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Artex Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 25 kwietnia 2019 r. umowy, wykonywane będą roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo oraz wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej o łącznej wartości 2 184 601,82 zł brutto.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: naduzyciarpo@wzp.pl.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności