Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek"

W dniu 8 listopada 2019 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (przekształcony w Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej) podpisał z Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-D006/18-00 projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” w ramach działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, III oś priorytetowa „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, natomiast właścicielem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina Węgorzyno, która na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”. Operatorem inwestycji będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Zachodnopomorskie”.

Opis i cele projektu

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Nowy Świat oraz ulicy Runowskiej w miejscowości Węgorzyno.

Najważniejsze etapy projektu:
1. Prace przygotowawcze:
a) przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych,
b) opracowanie dokumentacji technicznej,
c) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, zezwoleń.
2. Realizacja projektu:
a) wykonanie prac budowlanych,
b) nadzór nad realizacją projektu,
c) koordynowanie prac związanych z realizacją projektu,
d) prowadzenie dokumentacji projektowej,
e) prowadzenie rozliczeń finansowych,
f) prowadzenie promocji projektu.

Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z odgałęzieniami wynosi 2 304,84 m, w tym:

- nowa sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 – 717,33 m,
- nowa sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 90 – 463,30 m,
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 – 457,33 m,
- odgałęzienia do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 – 580,21 m,
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 – 86,67 m,
- komunalna przepompownia ścieków – 1 kpl,

Planowana inwestycja ma na celu uporządkowanie komunalnej gospodarki ściekowej poprzez zastąpienie starej, niesprawnej infrastruktury kanalizacyjnej - nowoczesną, bezawaryjną siecią, a także zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków z terenów nieskanalizowanych. Ścieki bytowe zebrane w szczelny układ kanalizacji grawitacyjno - tłocznej zostaną skierowane do komunalnej oczyszczalni ścieków w Węgorzynie. Uregulowana zostanie w ten sposób gospodarka ściekowa na terenie Aglomeracji Węgorzyno.

Rozwiązania zastosowane w projekcie zaprojektowano zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami na rynku polskim. Wszystkie rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska. Rozwiązania wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego poprzez zastosowanie rozwiązań spełniających kryteria jakości i wymagane prawem normy bezpieczeństwa. Wybrane rozwiązania zostały zaprojektowane z uwzględnieniem aspektów związanych z łagodzeniem i przystosowaniem do zmian klimatu, zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami.

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ściekowego w aglomeracji Węgorzyno poprzez budowę oraz modernizację kanalizacji sanitarnej na ulicy Nowy Świat i ulicy Runowskiej w miejscowości Węgorzyno.

Cele pośrednie projektu:

1. Zmniejszenie ryzyka zagrożeń środowiska naturalnego w związku z likwidacją zbiorników bezodpływowych.
2. Poprawa jakości życia mieszkańców;
3. Poprawa efektywności systemu gospodarki ściekowej.
4. Oszczędność kosztów w odniesieniu do zasobów przypisanych użytkownikom nowo podłączonym do sieci kanalizacyjnej, którzy nie muszą już zajmować się utrzymaniem i eksploatacją szamba.

Realizacja projektu jest niezbędna ze względu na konieczność:
a) skanalizowania terenów nieskanalizowanych,
b) zmniejszenia wysokiego ryzyka przesiąkania zanieczyszczeń do gruntu i pogorszenie stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
c) ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód rzeki Drawy i Regi (do których trafiają oczyszczone ścieki z terenu aglomeracji objętego projektem) oraz Bałtyku,
d) podniesienia jakości życia mieszkańców aglomeracji,
e) likwidacji wystąpienia ryzyka awarii, zagrożenia sanitarnego i ryzyka zachorowań w związku z istnieniem zbiorników bezodpływowych,
f) podniesienia efektywności systemu gospodarki ściekowej w obszarach aglomeracji,
g) zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów nieskanalizowanych oraz zwiększenia wartości nieruchomości.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” rozpoczyna się w dniu 14.10.2014 r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 20.07.2020 r.

Planowany efekt

Realizacja projektu w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w miejscowości Węgorzyno przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Zarządzającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:

1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 20.07.2020 r.:
a) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 4 RLM,
b) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 1,76 km,
c) Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,45 km,

2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 20.07.2021 r.:
a) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 4 RLM.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 2 733 341,29 PLN, natomiast dofinansowanie 1 889 433,74 PLN. Gmina Węgorzyno zainwestuje w realizację projektu kwotę 843 907,55 PLN.


W ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.06.00-32-D006/18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, Związek w dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczął procedurę udzielenia zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 15 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502272-N-2019 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pod wspólną nazwą Wodnik II, Wodnik III, Szuwarek”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 27 lutego 2019 roku Umowę w sprawie zamówienia publicznego, przewidzianego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów realizowanych w Gminie Węgorzyno: pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 27 lutego 2019 r. Umowy wykonywana będzie m.in. usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w miejscowości Węgorzyno. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu wynosi zgodnie z zawartą umową 56 887,50 złotych brutto.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
2. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA;
3. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy).
4. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu.
5. Zarządzanie Projektem.


W ramach realizacji projektu nr RPZP.03.06.00-32-D006/18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” Związek ogłosił ponadto w dniu 22 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 505779-N-2019 przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” realizowanych w Gminie Węgorzyno. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w dniu 28.03.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie” – Umowę nr ZP.271.11.2018/3 z EkoWoodrol Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 28 marca 2019 r. umowy, wykonywane będą roboty budowlane polegające na zastąpieniu starej, niesprawnej infrastruktury kanalizacyjnej nowoczesną, bezawaryjną siecią kanalizacji sanitarnej w ulicy Runowskiej oraz Nowy Świat w miejscowości Węgorzyno, a także wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej o łącznej wartości 2 438 483,63 brutto.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: naduzyciarpo@wzp.pl.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności