Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II"

W dniu 14 grudnia 2018 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” w ramach działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, III oś priorytetowa „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, natomiast właścicielem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina Wierzchowo, które na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”. Operatorem inwestycji będzie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie, będący zakładem budżetowym Gminy Wierzchowo.

Opis i cele projektu

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ściekowego w aglomeracji Wierzchowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowości Otrzep, Będlino i Świerczyna.

Najważniejsze etapy projektu:
1. Prace przygotowawcze:
a) przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych,
b) opracowanie dokumentacji technicznej,
c) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, zezwoleń.
2. Realizacja projektu:
a) wykonanie prac budowlanych,
b) nadzór nad realizacją projektu,
c) koordynowanie prac związanych z realizacją projektu,
d) prowadzenie dokumentacji projektowej,
e) prowadzenie rozliczeń finansowych,
f) prowadzenie promocji projektu.

Zakres rzeczowy projektu:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otrzep
Przedsięwzięcie polega na budowie:
a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - projektuje się kanały sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8 z uszczelką gumową o160x4,7mm;
b) kanalizacji sanitarnej tłocznej - projektuje się rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych øz11Ox6,6mm oraz øz4Ox2,4mm, øz9Ox5,4mm HDPE100PN10SDR17 oraz łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Złączki elektrooporowe powinny być tej samej klasy, co łączone rurociągi;
c) przepompowni ścieków (P01) w miejscowości Otrzep
d) rozdzielnica.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino
a) rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - projektuje się kanały sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8 z uszczelką gumową o160x4,7mm. Uzbrojenie kanałów stanowią studnie (kanalizacyjne PVC, kanalizacyjne betonowe i rozprężne);
b) rurociągi tłoczne - projektuje się rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Ułożony rurociąg w wykopie oznaczyć taśmą ostrzegawczą z wkładem metalowym. Taśmę ułożyć w ziemi - 30 cm nad wierzch rurociągu. Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowią: kolumny napowietrzająco - odpowietrzające DN80,mkolumny płucząco - spustowe DN80, studnia rozprężna;
c) kolumny napowietrzająco - odpowietrzające i płucząco-spustowe - projektuje się kolumny napowietrzająco - odpowietrzające (KN) DN80 umieszczone na rurociągu tłocznym 09OPE. Kolumny zlokalizowano na wzniesieniach w najwyższych punktach sieci. Projektuje się kolumny płucząco-spustowe (KP) DN80 umieszczone na rurociągu tłocznym 09OPE. Kolumny zlokalizowano w najniższych punktach sieci. Kolumna z szybkozłączem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzająco - odpowietrzającego oraz stojaka hydrantowego o funkcji płucząco - spustowej umożliwia płukanie w dowolnym kierunku i spełnia warunki pełnej obsługi z powierzchni terenu;
d) studnia rozprężna - projektuje się 1 szt. prefabrykowanej studni rozprężnej 08OOmm PE z wirowym wytracaniem energii. Studnię wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym zamieszczonym w części graficznej w projekcie wykonawczym. W studni pod włazem należy zamontować filtr węglowy podwieszany.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna
a) rurociągi kanalziacji saniatrnej grawitacyjnej - projektuje się kanały sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8 z uszczelką gumową 0160x4,7mm. Uzbrojenie kanałów stanowią studnie: studnie kanalizacyjne PVC, studnie kanalizacyjne betonowe, studnie rozprężne, kolana, złączki, trójniki , łuki 016OPVC;
b) rurociągi tłoczne - projektuje się rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych 0z4Ox2,4mm, 0z9Ox5,4mm HDPE100PN10SDR17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowią: kolumny napowietrzająco - odpowietrzające DN80 oraz studnie rozprężne;
c) kolumny napowietrzajaco-odpowietrzajace - projektuje się kolumny napowietrzająco - odpowietrzające (KN) DN80 umieszczone na rurociągu tłocznym 09OPE. Kolumny zlokalizowano na wzniesieniach w najwyższych punktach sieci. Kolumna z szybkozłączem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzająco - odpowietrzającego oraz stojaka hydrantowego o funkcji płucząco - spustowej umożliwia płukanie w dowolnym kierunku i spełnia warunki pełnej obsługi z powierzchni terenu;
d) studnia rozprężna - projektuje się prefabrykowaną studnie rozprężną 08OOmm PE z wirowym wytracaniem energii. W studni pod włazem należy zamontować filtr węglowy podwieszany.

Rozwiązania zastosowane w projekcie zaprojektowano zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami na rynku polskim. Wszystkie rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska. Rozwiązania wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego poprzez zastosowanie rozwiązań spełniających kryteria jakości i wymagane prawem normy bezpieczeństwa.  W projekcie uwzględniono rozwiązania dostosowujące produkty projektu do zmian klimatu.

Głównym celem Przedsięwzięcia jest uporządkowanie systemu ściekowego w aglomeracji Wierzchowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowości Otrzep, Będlino i Świerczyna.

Cele pośrednie projektu:
1. Poprawa stanu jakości wód powierzchniowych (likwidacja zagrożeń eksfiltracji ścieków).
2. Ochrona i zachowanie stanu ekologicznego zlewni (do której bezpośrednio trafiają oczyszczone ścieki) i Bałtyku.
3. Poprawa jakości życia mieszkańców.
4. Poprawa efektywności systemu gospodarki ściekowej.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” rozpoczyna się w dniu 18.02.2016 r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 30.06.2021 r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na uporządkowaniu systemu ściekowego w aglomeracji Wierzchowo poprzez usprawnienie efektywności działania oczyszczania ścieków przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Zarządzającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:

1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 30.06.2021 r.:
a) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 946 RLM,
b) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 9,47 km.

2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 30.06.2022 r.:
a) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 946 RLM.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 4 384 189,47 PLN, natomiast dofinansowanie 2 883 546,71 PLN. Gmina Wierzchowo zainwestuje w realizację projektu kwotę 1 500 642,76 PLN.


W ramach zawartej w dniu 14 grudnia 2018 roku Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczął procedurę udzielenia zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 15 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502272-N-2019 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pod wspólną nazwą Wodnik II, Wodnik III, Szuwarek”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 27 lutego 2019 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu Umowę w sprawie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów realizowanych w Gminie Resko: pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 27 lutego 2019 r. Umowy wykonywana będzie m.in. usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na uporządkowaniu systemu ściekowego w aglomeracji Wierzchowo poprzez usprawnienie efektywności działania oczyszczania ścieków. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” wynosi zgodnie z zawartą umową 120 601,50 złotych brutto.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
2. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA;
2. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy).
3. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu.
4. Zarządzanie Projektem.


W ramach zawartej w dniu 14 grudnia 2018 Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił ponadto w dniu 16 maja 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548100-N-2019 przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla projektu pod nazwą: „Wodnik II”, „Wodnik III” realizowanego w aglomeracji Wierzchowo. Postępowanie jest w toku.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności