Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II"

W dniu 14 grudnia 2018 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (przekształcony w Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej) podpisał z Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” w ramach działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, III oś priorytetowa „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, natomiast właścicielem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina Wierzchowo, które na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”. Operatorem inwestycji będzie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie, będący zakładem budżetowym Gminy Wierzchowo.

Opis i cele projektu

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ściekowego w aglomeracji Wierzchowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowości Otrzep i Będlino.

Najważniejsze etapy projektu:
1. Prace przygotowawcze:
a) przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych,
b) opracowanie dokumentacji technicznej,
c) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, zezwoleń.
2. Realizacja projektu:
a) wykonanie prac budowlanych,
b) nadzór nad realizacją projektu,
c) koordynowanie prac związanych z realizacją projektu,
d) prowadzenie dokumentacji projektowej,
e) prowadzenie rozliczeń finansowych,
f) prowadzenie promocji projektu.

Zakres rzeczowy projektu:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otrzep
Przedsięwzięcie polega na budowie:
a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - projektuje się kanały sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8 z uszczelką gumową o160x4,7mm;
b) kanalizacji sanitarnej tłocznej - projektuje się rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych øz11Ox6,6mm oraz øz4Ox2,4mm, øz9Ox5,4mm HDPE100PN10SDR17 oraz łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Złączki elektrooporowe powinny być tej samej klasy, co łączone rurociągi;
c) przepompowni ścieków (P01) w miejscowości Otrzep
d) rozdzielnica.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino
a) rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - projektuje się kanały sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8 z uszczelką gumową o160x4,7mm. Uzbrojenie kanałów stanowią studnie (kanalizacyjne PVC, kanalizacyjne betonowe i rozprężne);
b) rurociągi tłoczne - projektuje się rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Ułożony rurociąg w wykopie oznaczyć taśmą ostrzegawczą z wkładem metalowym. Taśmę ułożyć w ziemi - 30 cm nad wierzch rurociągu. Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowią: kolumny napowietrzająco - odpowietrzające DN80,mkolumny płucząco - spustowe DN80, studnia rozprężna;
c) kolumny napowietrzająco - odpowietrzające i płucząco-spustowe - projektuje się kolumny napowietrzająco - odpowietrzające (KN) DN80 umieszczone na rurociągu tłocznym 09OPE. Kolumny zlokalizowano na wzniesieniach w najwyższych punktach sieci. Projektuje się kolumny płucząco-spustowe (KP) DN80 umieszczone na rurociągu tłocznym 09OPE. Kolumny zlokalizowano w najniższych punktach sieci. Kolumna z szybkozłączem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzająco - odpowietrzającego oraz stojaka hydrantowego o funkcji płucząco - spustowej umożliwia płukanie w dowolnym kierunku i spełnia warunki pełnej obsługi z powierzchni terenu;
d) studnia rozprężna - projektuje się 1 szt. prefabrykowanej studni rozprężnej 08OOmm PE z wirowym wytracaniem energii. Studnię wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym zamieszczonym w części graficznej w projekcie wykonawczym. W studni pod włazem należy zamontować filtr węglowy podwieszany.

Rozwiązania zastosowane w projekcie zaprojektowano zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami na rynku polskim. Wszystkie rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska. Rozwiązania wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego poprzez zastosowanie rozwiązań spełniających kryteria jakości i wymagane prawem normy bezpieczeństwa.  W projekcie uwzględniono rozwiązania dostosowujące produkty projektu do zmian klimatu.

Głównym celem Przedsięwzięcia jest uporządkowanie systemu ściekowego w aglomeracji Wierzchowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowości Otrzep i Będlino.

Cele pośrednie projektu:
1. Poprawa stanu jakości wód powierzchniowych (likwidacja zagrożeń eksfiltracji ścieków).
2. Ochrona i zachowanie stanu ekologicznego zlewni (do której bezpośrednio trafiają oczyszczone ścieki) i Bałtyku.
3. Poprawa jakości życia mieszkańców.
4. Poprawa efektywności systemu gospodarki ściekowej.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” rozpoczyna się w dniu 18.02.2016 r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 30.06.2021 r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na uporządkowaniu systemu ściekowego w aglomeracji Wierzchowo poprzez usprawnienie efektywności działania oczyszczania ścieków przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Zarządzającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:

1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 30.06.2021 r.:
a) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 238 RLM,
b) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 3,31 km.

2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 30.06.2022 r.:
a) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 238 RLM.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 2 992 219,75 PLN, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 931 610,82 PLN. Gmina Wierzchowo zainwestuje w realizację projektu kwotę 2 060 608,93 PLN.


W ramach zawartej w dniu 14 grudnia 2018 roku Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”, Związek w dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczął procedurę udzielenia zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 15 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502272-N-2019 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pod wspólną nazwą Wodnik II, Wodnik III, Szuwarek”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 27 lutego 2019 roku Umowę w sprawie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów realizowanych w Gminie Wierzchowo: pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 27 lutego 2019 r. Umowy z poźn. zm. wykonywana będzie m.in. usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na uporządkowaniu systemu ściekowego w aglomeracji Wierzchowo poprzez usprawnienie efektywności działania oczyszczania ścieków. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” wynosi zgodnie z zawartą umową i poźn. zm. 37 977,42 złotych brutto.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
2. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA;
2. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy).
3. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu.
4. Zarządzanie Projektem.


W ramach zawartej w dniu 14 grudnia 2018 Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”, Związek kilkakrotnie przeprowadzał procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w m. Będlino i Otrzep, jednak z powodu składania przez Wykonawców ofert, które przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowania zostały unieważniane. Ponownie procedurę udzielenia zamówienia (zamówienie podzielone na II części tj. budowę kanalizacji sanitarnej w m. Będlino i w m. Otrzep w Gminie Wierzchowo) w trybie przetargu nieograniczonego rozpoczęto w dniu 18.09.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 600333-N-2019 w dniu 20.09.2019. Postępowanie zakończyło się podpisaniem następujących umów:

1. Umowy nr ZP.271.10/1.2019 z dnia 07.11.2019r. z firmą ZUBWiT Resko Sp. z o.o. Sp. K. na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino w gminie Wierzchowo – Wodnik II".

2. Umowy nr ZP.271.10/2.2019 z dniem 05.11.2019r. z firmą DOMAR Kazimierz Domaracki na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otrzep w gminie Wierzchowo – Wodnik II”.

W ramach zawartych umow z poźn. zm. wykonywane będą roboty budowlane, w tym  m.in. sporządzone zostaną dwie tablice informacyjno-pamiątkowe w m. Otrzep i Będlino. Wartość robót budowlanych wraz z wykonaniem tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” wynosi zgodnie z zawartymi umowami z poźn. zm. łącznie 2 940 651,06 złotych brutto, w tym dla m. Będlino w kwocie 2 056 673,78 złotych brutto, a w m. Otrzep w kwocie 883 977,27 złotych brutto.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: naduzyciarpo@wzp.pl.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności