Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II"

 

W dniu 7 sierpnia 2020 r. Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej podpisał z Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-F004/19-00 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” w ramach działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, III oś priorytetowa „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, natomiast właścicielem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina Wierzchowo, które na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”. Operatorem inwestycji będzie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie, będący zakładem budżetowym Gminy Wierzchowo.

Opis i cele projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi oraz uporządkowanie systemu ściekowego w aglomeracji Wierzchowo
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze nieskanalizowanym tj. w miejscowości Świerczyna.

Najważniejsze etapy projektu:
1. Wykonanie prac budowlanych. 
2. Nadzór nad realizacją projektu.
3. Koordynowanie prac związanych z realizacją projektu.
4. Prowadzenie dokumentacji projektowej.
5. Prowadzenie rozliczeń finansowych.
6. Prowadzenie promocji projektu.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedsięwzięcie polega na budowie:

a) rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - projektuje się kanały sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8 z uszczelką gumową 0160x4,7mm. Uzbrojenie kanałów stanowią studnie: studnie kanalizacyjne PVC, studnie kanalizacyjne betonowe, studnie rozprężne, kolana, złączki, trójniki, łuki 016OPVC;
b) rurociągi tłoczne - projektuje się rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych 0z4Ox2,4mm, 0z9Ox5,4mm HDPE100PN10SDR17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowią: kolumny napowietrzająco - odpowietrzające DN80 oraz studnie rozprężne;
c) kolumny napowietrzajaco-odpowietrzajace - projektuje się kolumny napowietrzająco - odpowietrzające (KN) DN80 umieszczone na rurociągu tłocznym 09OPE. Kolumny zlokalizowano na wzniesieniach w najwyższych punktach sieci. Kolumna z szybkozłączem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzająco - odpowietrzającego oraz stojaka hydrantowego o funkcji płucząco - spustowej umożliwia płukanie w dowolnym kierunku i spełnia warunki pełnej obsługi z powierzchni terenu;
d) studnia rozprężna - projektuje się prefabrykowaną studnie rozprężną 08OOmm PE z wirowym wytracaniem energii. W studni pod włazem należy zamontować filtr węglowy podwieszany.

Rozwiązania zastosowane w projekcie zaprojektowano zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami na rynku polskim. Wszystkie rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska. Rozwiązania wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego poprzez zastosowanie rozwiązań spełniających kryteria jakości i wymagane prawem normy bezpieczeństwa.  W projekcie uwzględniono rozwiązania dostosowujące produkty projektu do zmian klimatu.

Cele pośrednie projektu:
1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepszy dostęp do usług z zakresu oczyszczania ścieków pod względem dostępności, niezawodności i jakości usług, 2. Poprawa efektywności systemu gospodarki ściekowej w związku z wygenerowaniem oszczędności kosztów związanych z zasobami.
2. Poprawa jakości wód powierzchniowych.
3. Zapobieganie odprowadzania zanieczyszczań do wód i gruntów.
4. Zmniejszenie obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego, które są nieskanalizowane.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” rozpoczął się w dniu 09.12.2019 r. Realizacja projektu zakończyła się dnia 31.12.2022 r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na uporządkowaniu systemu ściekowego w aglomeracji Wierzchowo poprzez usprawnienie efektywności działania oczyszczania ścieków przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Zarządzającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:

1. Wskaźniki produktu osiągnięte w terminie do dnia 31.12.2022 r.:
a) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 681 RLM,
b) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 7,43 km.

2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 31.12.2023 r.:
a) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 724 RLM.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 6 075 785,47 PLN, natomiast maksymalna kwota dofinansowania 3 337 478,96 PLN. Gmina Wierzchowo zainwestuje w realizację projektu kwotę 2 738 306,51 PLN.


W zawartej umowy dofinansowanie projektu nr pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”, Związek przeprowadził procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w m. Świerczyna. Procedurę udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” rozpoczęto w dniu 15.09.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 586148-N-2020 w dniu 17.09.2020r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, podpisano w dniu 25 listopada 2020 roku Umowę nr ZP.271.11.2020 z wybranym Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.

W ramach zawartej umowy wykonywane będą roboty budowlane, w tym  m.in. sporządzona zostanie tablica informacyjno-pamiątkowa w m. Świerczyna. Wartość robót budowlanych wraz z wykonaniem tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” wyniosła  5 817 039,00 złotych brutto.


W ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.06.00-32-F004/19-00 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”, Związek w dniu 19 marca 2021 r. rozpoczął również procedurę udzielenia zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w trybie podstawowym. W dniu 19 marca 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 2021/BZP 00020243/01 na "Pełnienie funkcji nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II". W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, podpisano w dniu 23 kwietnia 2021 roku Umowę w sprawie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II" z wybranym Wykonawcą – Grzegorz Spychalski M.Z.-BUD.

Wartość usługi nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II" wynosi zgodnie z zawartą umową 84 870,300 złotych brutto.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
2. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA;
3. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy).
4. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu.
5. Zarządzanie Projektem.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: naduzyciarpo@wzp.pl.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności