Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II"

W dniu 14 listopada 2018 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (przekształcony w Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej) podpisał z Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C009/17-00 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” w ramach działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, III oś priorytetowa „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, natomiast właścicielem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina Węgorzyno, która na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”. Operatorem inwestycji będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Zachodnopomorskie”.

Opis i cele projektu

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie w Gminie Węgorzyno.

Najważniejsze etapy projektu:
1. Prace przygotowawcze:
a) przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych,
b) opracowanie dokumentacji technicznej,
c) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, zezwoleń.
2. Realizacja projektu:
a) wykonanie prac budowlanych,
b) nadzór nad realizacją projektu,
c) koordynowanie prac związanych z realizacją projektu,
d) prowadzenie dokumentacji projektowej,
e) prowadzenie rozliczeń finansowych,
f) prowadzenie promocji projektu.

Planowana inwestycja ma na celu uporządkowanie komunalnej gospodarki ściekowej poprzez zastąpienie starej, niesprawnej infrastruktury kanalizacyjnej - nowoczesną, bezawaryjną siecią, a także zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków z terenów nieskanalizowanych w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie. Ścieki bytowe zebrane w szczelny układ kanalizacji grawitacyjno - tłocznej zostaną skierowane do komunalnej oczyszczalni ścieków w Węgorzynie. Uregulowana w ten sposób gospodarka ściekowa na terenie Aglomeracji Węgorzyno przyczyni się do likwidacji niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i do gruntu.

Projektowana sieć zapewni zebranie ścieków sanitarnych z poszczególnych posesji na terenie m. Połchowo i Runowo Pomorskie w szczelny system kanalizacyjny i ich przekierowanie do komunalnej oczyszczalni ścieków w Węgorzynie. Miejscem włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącego systemu przesyłowego ścieków będzie projektowana komora połączeniowa na istniejącym kolektorze tłocznym ścieków k160 z Węgorzyna zlokalizowana na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków tuz przed budynkiem mechanicznego oczyszczania ścieków.

Na rurociągach tłocznych ścieków budowane będzie niezbędne uzbrojenie: kolumny technologiczne płucząco - spustowe oraz komory technologiczne rewizyjne odwodnieniowe, ułatwiające bieżącą eksploatację rurociągu. Kolumny umożliwią cykliczne przepłukiwanie i czyszczenie rurociągów a także ich częściowe odwodnienie na wypadek konieczności usunięcia awarii rurociągu.

Zaprojektowano 5 sieciowych przepompowni ścieków, każda na wydzielonym terenie z ogrodzeniem, bramą wjazdową i furtką wejściową z dojazdem od strony drogi publicznej i umocnieniem placu manewrowego w obrębie ogrodzenia.

Parametry techniczne:

  • kanały grawitacyjne ścieków sanitarnych wykonane z rur: 200mm, 250mm, 315mm, 400mm PCV wraz z odejściami sieciowymi 160mm PCV do granicy poszczególnych posesji; Orientacyjna głębokość posadowienia kanałów: 1,5 – 3,2m p.p.t;
  • rurociągi tłoczne sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w wykonaniu z rur o średnicach 90mm, 125mm PE; Orientacyjna głębokość posadowienia rurociągów kanalizacji ciśnieniowej (tłocznych): 1,20 - 1,50m; niezbędne uzbrojenie na sieci kanalizacji ciśnieniowej: armatura odcinająca, studzienki i komory podziemne technologiczne odwodnieniowe, inspekcyjne, z armaturą napowietrzająco – odpowietrzającą;
  • komunalne przepompownie ścieków: jako obiekty podziemne wykonane na bazie prefabrykowanych monolitycznych szczelnych studni żelbetowych o głębokości do ok. 5m, wyniesione ponad powierzchnię terenu na wys. ok. 0,5m wyposażone w dwie pompy suchostojące (tzw. przepompownia „sucha”) każda. Przepompownie są obiektami bezobsługowymi, w pełni zautomatyzowanymi.

Rozwiązania zastosowane w projekcie zaprojektowano zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami na rynku polskim. Wszystkie rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska. Rozwiązania wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego poprzez zastosowanie rozwiązań spełniających kryteria jakości i wymagane prawem normy bezpieczeństwa. W projekcie uwzględniono rozwiązania dostosowujące produkty projektu do zmian klimatu.

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ściekowego w aglomeracji Węgorzyno poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie.

Cele pośrednie projektu:

1. Poprawa stanu jakości wód powierzchniowych (likwidacja zagrożeń eksfiltracji ścieków);
2. Ochrona i zachowanie stanu ekologicznego zlewni (do której bezpośrednio trafiają oczyszczone ścieki) i Bałtyku;
3. Poprawa jakości życia mieszkańców;
4. Poprawa efektywności systemu gospodarki ściekowej.

Realizacja projektu jest niezbędna ze względu na konieczność:

a) skanalizowania terenów w miejscowości Połchowo, Runowo Pomorskie,
b) ochrony i zachowania stanu ekologicznego rzek Drawy (do której trafiają oczyszczone ścieki) oraz Bałtyku,
c) zmniejszenia wysokiego ryzyka przesiąkania zanieczyszczeń do gruntu i pogorszenie stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
d) podniesienia jakości życia mieszkańców aglomeracji,
e) likwidacji wystąpienia ryzyka zagrożenia sanitarnego i ryzyka zachorowań,
f) podniesienia efektywności systemu gospodarki ściekowej w obszarach aglomeracji.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” rozpoczyna się w dniu 14.10.2014 r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 25.08.2020 r.

Planowany efekt

Realizacja projektu w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie w aglomeracji Węgorzyno przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Zarządzającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:

1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 25.08.2020 r.:
a) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 594 RLM,
b) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 8,20 km,

2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 25.08.2021 r.:
a) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 675 RLM.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 6 557 142,37 PLN, natomiast dofinansowanie 3 541 824,65 PLN. Gmina Węgorzyno zainwestuje w realizację projektu kwotę 3 015 317,72 PLN.


W ramach zawartej w dniu 14 listopada 2018 roku umowy o dofinansowanie  projektu nr RPZP.03.06.00-32-C009/17 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, Związek w dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczął procedurę udzielenia zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 15 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502272-N-2019 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pod wspólną nazwą Wodnik II, Wodnik III, Szuwarek”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 27 lutego 2019 roku Umowę w sprawie zamówienia publicznego, przewidzianego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów realizowanych w Gminie Węgorzyno: pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 27 lutego 2019 r. Umowy wykonywana będzie m.in. usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Połchowo i Runowo Pomorskie w Gminie Węgorzyno. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” wynosi zgodnie z zawartą umową z póżn. zm. 95 571,00 złotych brutto.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
2. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA;
3. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy).
4. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu.
5. Zarządzanie Projektem.


W ramach zawartej w dniu 14 listopada 2018 roku umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C009/17-00 projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił ponadto w dniu 22 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 505779-N-2019 przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” realizowanych w Gminie Węgorzyno. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w dniu 28.03.2019 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót budowlanych dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Runowo Pomorskie w aglomeracji Węgorzyno” - Umowę nr ZP.271.11.2018/1 z firmą DOMAR Kazimierz Domaracki oraz zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połchowo w aglomeracji Węgorzyno” -  Umowę nr ZP.271.11.2018/2 z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ARTEX” Sp. z o.o.

W ramach zawartych w dniu 28 marca 2019 r. umów, wykonywane będą roboty budowlane polegające na zastąpieniu starej, niesprawnej infrastruktury kanalizacyjnej nowoczesną, bezawaryjną siecią kanalizacji sanitarnej w Gminie Węgorzyno, a także wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych o łącznej wartości 6 381 237,42 złotych brutto. Wartość robót w miejscowości Runowo Pomorskie wynosi 4 232 454,82 zł, zaś w miejscowości Połchowo – 2 154 502,1 zł.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: naduzyciarpo@wzp.pl.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności