Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura"

W dniu 22 lipca 2016r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego złożył w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wniosek o dofinansowanie o numerze technicznym 12596 dla projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na ternie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W dniu 26 maja 2017r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą) Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji będzie Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Obecnie na mocy zawartych porozumień Podmiotami upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” są: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu Gmina Złocieniec, Gmina Czaplinek oraz Gmina Drawsko Pomorskie. Właścicielem i eksploatatorem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będzie natomiast odpowiednio Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

Opis i cele projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na ternie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”:

Przedmiotem projektu będą roboty budowlane związane z budową i modernizacją sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie: aglomeracji Złocieniec (w miejscowości Złocieniec), aglomeracji Czaplinek (w miejscowości Kołomąt i Stare Drawsko) oraz aglomeracji Drawsko Pomorskie (w miejscowości Drawsko Pomorskie). Zakres prac obejmuje:

 1. Przygotowanie inwestycji pod względem administracyjnym.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowych, technicznych, kosztorysowych.
 3. Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenie postępowań przetargowych.
 4. Wykonanie robót budowlanych.
 5. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
 6. Zarządzanie całością projektu przez Wnioskodawcę, czyli Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w tym m.in. administrowanie projektem, prowadzenie promocji, sprawozdawczość, archiwizacja.

Projekt zakłada realizację następujących robót budowalnych związanych z budową i modernizacją sieci wodociągowo – kanalizacyjnej:

 1. Budowa sieci kanalizacji do miejscowości Kołomąt w Gminie Czaplinek – zadanie będzie obejmować budowę ok. 2,27 km  kanalizacji sanitarnej, w tym kanalizacji grawitacyjnej – 0,69 km i kanalizacji tłocznej – 1,58 km, budowę  przepompowni oraz 68 studzienek.
 2. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. stare Drawsko w Gminie Czaplinek.
 3. Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym.
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I i II – zadanie polega na budowie o. 2,78 km kanalizacji sanitarnej oraz ok. 1,65 km sieci wodociągowej.
 5. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim – zakres prac obejmuje budowę ok. 0,30 km kanalizacji deszczowej w wyniku rozdziału sieci ogólnospławnej.
 6. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowa, Okrzei, Stary Rynek w Złocieńcu – zadanie będzie obejmować przebudowę ok. 0,39 km sieci kanalizacji sanitarnej.
 7. Modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaułek – Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu – zadanie będzie polegać na przebudowie ok. 0,63 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje objęte projektem mają na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Złocieniec, Czaplinek oraz Drawsko Pomorskie. Zakres rzeczowy projektu w części związanej z gospodarką wodną obejmuje tylko te odcinki, które mogą być kwalifikowane zgodnie z zakresem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej opisanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie ilości osób korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Realizacja projektu pozwoli także na zapewnienie mieszańcom dostępu do wody pitnej o parametrach jakościowych, zgodnych z prawem i oczekiwaniami społecznymi. Efektem będzie poprawa stanu czystości środowiska aglomeracji poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń przedostających się do wód gruntowych i powierzchniowych.

Cele pośrednie projektu będą polegać na:

 • zmniejszeniu ryzyka przesiąkania zanieczyszczeń do gruntu i poprawa stanu jakości wód powierzchniowych,
 • ochronie i zachowaniu stanu ekologicznego wód rzeki Drawy i Bałtyku,
 • wypełnianiu zobowiązań prawnych w związku z poprawą parametrów oczyszczanych ścieków,
 • ograniczeniu energochłonności systemu, poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną oraz deszczową,
 • poprawie jakości życia poprzez likwidację uciążliwości zapachowych związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych,
 • polepszeniu warunków sanitarnych i zmniejszeniu ryzyka zachorowań,
 • poprawie efektywności systemu gospodarki ściekowej,
 • podniesieniu atrakcyjności terenu dla inwestorów.

Okres realizacji projektu

Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Dotychczas zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I,
 • budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim.

Rzeczowa realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 31 grudnia 2019r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na budowie i modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Złocieniec, Czaplinek oraz Drawsko Pomorskie, umożliwiająca zwiększenie ilości osób korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych, przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, z których trzeba będzie się rozliczyć przed Instytucją Wdrażającą:
1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia:
a) długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 5,05 km,
b) długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 1,33 km,
c) długość wybudowanej sieci wodociągowej – 1,65 km,
d) liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt.
2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia:
a) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 614 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców),
b) liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 614 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców),
c) ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu – 47 450 m3/rok.

Wartość projektu oraz wnioskowana kwota wkładu Funduszy Europejskich

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi obecnie 7 794 836,85 PLN. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi natomiast 4 700 477,96 PLN.


W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił w dniu 07.06.2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”, który podzielono na dwie części tj.:

I. Część I pn. "Modernizacja sieci ogólnospławnej w ulicach Zaułek - Orzeszkowa - Mickiewicza - I Dywizji Wojska polskiego w Złocieńcu".

II. Część II pn. "Modernizacja ujęcia stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek".

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na część I pn. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w ulicach Zaułek - Orzeszkowa - Mickiewicza - I Dywizji Wojska polskiego w Złocieńcu” nie złożono żadnej oferty, w związku z czym ponownie przeprowadzane jest postępowanie na przedmiotowe roboty budowlane.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na część II pn. „Modernizacja ujęcia stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek”, podpisano w dniu 14 lipca 2017 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu umowę na roboty budowalne z wybranym w drodze postępowania wykonawcą: Eko-Wodrol Sp. z o.o. w Koszalinie.

W ramach zawartej w dniu 14 lipca 2017r. umowy, wykonywane będą roboty budowlane polegające na rozbudowie ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek o wartości 909 954,00 złotych brutto, w tym w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura" wykonywane będą roboty o wartości 650 880,50 zł netto, z czego wartość dofinansowania wynosić będzie 337 346,61 złotych. Do końca realizacji inwestycji tj. 30 listopada 2017 roku, Gmina Czaplinek zainwestuje natomiast 572 607,39 złotych środków własnych.

Zawarta umowa obejmuje wykonanie instalacji technologicznych stacji uzdatniania wody oraz instalacji wewnętrznych, wymianę rurociągów tłocznych do studni głębinowych, rozbudowę ujęcia wody, budowę rurociągów wody uzdatnianej i kanalizacji wód popłucznych. Rozbudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody ma na celu zapewnienie wody w wystarczającej ilości i jakości dla miejscowości Stare Drawsko w Gminie Czaplinek.


W ramach realizacji zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił w dniu 23 czerwca 2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 537327-N-2017 przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad Projektem pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 25 sierpnia 2017 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu Umowę w sprawie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania ze środków – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 25 sierpnia 2017r. Umowy w sprawie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania ze środków – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wykonywana będzie usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi objętymi projektem „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu wynosi zgodnie z zawartą umową 269 985,00 złotych brutto, z czego wartość dofinansowania wynosić będzie max. 85% wydatków kwalifikowanych poniesionych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Inwestorami w ramach przedmiotowego zamówienia będą Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”, tj. Gmina Czaplinek, Gmina Złocieniec , Gmina Drawsko Pomorskie oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu. Planuje się zakończenie realizacji umowy w terminie do dnia 30 września 2019r.  

Obsługą Inżyniera Kontraktu będą objęte następujące zadania w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”:

 1. Modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaułek - Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu.
 2. „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek”.
 3. „Budowa sieci kanalizacji do miejscowości Kołomąt w Gminie Czaplinek”.
 4. „Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym”.
 5. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - etap II”.
 6. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim”.
 7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieńcu”.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie:

 1. organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego,
 2. pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 199r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.),
 3. prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (sporządzenie raportu końcowego),
 4. doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu,
 5. zarządzanie projektem.

Realizacja usług Inżyniera Kontraktu będzie wykonywana fazowo:

 1. Etap I – nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie robót budowlanych oraz sprawozdawczość rzeczowo-finansowa (od daty podpisania umowy z Wykonawca Robót do daty zakończenia i rozliczenia Robót),
 2. Etap II – rozliczenie projektu i sporządzenie raportu końcowego (od daty zakończenia Robót do daty zatwierdzenia raportu końcowego przez Zamawiającego).

Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacją projektu zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych przedmiotową Umową i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy. Po zakończeniu realizacji zamówienia, Inżynier Kontaktu zobowiązany będzie do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji.


W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ponownie ogłosił w dniu 02.08.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na roboty budowlane na wykonanie zadania pn. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w ulicach Zaułek - Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na zadanie  pn. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w ulicach Zaułek - Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu”, podpisano w dniu 18 września 2017 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu umowę na roboty budowalne z wybranym w drodze postępowania wykonawcą: DOMAR Kazimierz Domaracki w Biesiekierz.

W ramach zawartej w dniu 18 września 2017r. umowy, wykonywane będą roboty budowlane polegające na rozdziale istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Zaułek - Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu o wartości ogółem 909 954,00 złotych brutto, w tym w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura" wykonywane będą roboty o wartości 1 587 000,00 zł złotych brutto, zaś wartość dofinansowania wynosić będzie 686 094,93 złotych. Do końca realizacji inwestycji tj. 31 sierpnia 2018 roku, Gmina Złocieniec zainwestuje natomiast 900 905,07 złotych środków własnych.

Zawarta umowa obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej, która odwadniać będzie drogi wraz z terenami przyległymi wzdłuż trasy tejże sieci. Zakres prac obejmuje część zadania polegającego na wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej: dla zlewni IV - Mickiewicza, dla zlewni V - I Dywizji Wojska Polskiego i zlewni VIII - Zaułek. Głównym celem inwestycji jest rozdział istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej.


W ramach przedmiotowego projektu Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił w dniu 02.11.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”, który podzielono na cztery części tj.:

I. Część I pn. "Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym".

II. Część II pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II".

III. Część III pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim".

IV. Część IV pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieńcu".

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na część IV „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieńcu" nie złożono żadnej oferty, w związku z czym zostanie ponownie przeprowadzane postępowanie na przedmiotowe roboty budowlane.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na część II pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II”, podpisano w dniu 5 stycznia 2018 roku umowę na roboty budowalne z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – DOMAR Kazimierz Domaracki.

W ramach zawartej w dniu 5 stycznia 2018r. umowy, wykonywane będą roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim o wartości ogółem 1 365 681,30 złotych brutto, w tym w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura" wykonywane będą roboty o wartości 968 485,54 zł złotych brutto, zaś wartość dofinansowania wynosić będzie 501 958,97 złotych. Do końca realizacji inwestycji tj. 30 listopada 2019 roku, Gmina Drawsko Pomorskie zainwestuje natomiast 863 722,33 złotych środków własnych.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na część I pn. „Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym”, podpisano w dniu 19 lutego 2018 roku umowę na roboty budowalne z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 19 lutego 2018r. umowy, wykonywane będą roboty budowlane polegające na budowie przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko w Gminie Czaplinek na istniejącym systemie kanalizacyjnym o wartości ogółem 811 800,00 złotych brutto, w tym wartość dofinansowania wynosić będzie 382 575,78 złotych. Do końca realizacji inwestycji tj. 30 listopada 2018 roku, Gmina Czaplinek zainwestuje natomiast 429 224,22 złotych środków własnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na część III pn. „ Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim" nie złożono żadnej oferty, w związku z czym udzielono zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). W związku z powyższym podpisano w dniu 13 lutego 2018 roku umowę na roboty budowalne z wybranym w drodze zamówienia z wolnej ręki wykonawcą – DOMAR Kazimierz Domaracki.

W ramach zawartej w dniu 13 lutego 2018r. umowy, wykonywane będą roboty budowlane polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej od pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim o wartości ogółem 446 770,67 złotych brutto, w tym wartość dofinansowania wynosić będzie 231 557,97 złotych. Do końca realizacji inwestycji tj. 30 listopada 2018 roku, Gmina Drawsko Pomorskie zainwestuje natomiast 215 212,70 złotych środków własnych.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności