Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II"

W dniu 14 grudnia 2018 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - przekształcony w Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej podpisał z Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C008/17-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II” w ramach działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, III oś priorytetowa „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, natomiast właścicielem i eksploatatorem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będą Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku, które na mocy zawartego porozumienia są również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II”.

Opis i cele projektu w formule „Zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem projektu jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku w celu dostosowania jej do wymogów stawianych przez prawo polskie i unijne.

Najważniejsze etapy projektu:
1. Prace przygotowawcze:
a) przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych,
b) opracowanie dokumentacji technicznej,
c) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, zezwoleń.
2. Realizacja projektu:
a) wykonanie prac budowlanych,
b) nadzór nad realizacją projektu,
c) koordynowanie prac związanych z realizacją projektu,
d) prowadzenie dokumentacji projektowej,
e) prowadzenie rozliczeń finansowych,
f) prowadzenie promocji projektu.

Zakres rzeczowy projektu

1. Przebudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków.
Przepompownia ścieków surowych i dowożonych - Planuje się pozostawienie: zbiornika przepompowni wykonanego w konstrukcji żelbetowej, przedzielonego na dwie części, rusztu napowietrzającego i dmuchawego. Przewiduje się: czyszczenie oraz konserwację wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni zbiornika wraz z wymianą włazów technologicznych, wymianę istniejącej kraty koszowej na sito pionowe, wymiana istniejących pomp na nowe z uwzględnieniem wartości dopływów, montaż dla każdej części przepompowni sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, wyposażenie przewodu tłocznego z przepompowni w przepływomierz elektromagnetyczny umożliwiający opomiarowanie ścieków surowych, z uwagi na niewystarczające ciśnienie w istniejącej sieci wodociągowej przewiduje się montaż pompy podwyższającej ciśnienie wody do płukania sita, montaż urządzeń do opróżniania pojemników, wykonanie zasilania szafy zasilająco-sterowniczej sita pionowego.

2. Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków.

a) Komory oczyszczania bioblok ps-1200.
Planuje się pozostawić: istniejące kraty łukowe zlokalizowane nad komorami beztlenowymi BIOBLOK-u PS-1200 oraz istniejącą konstrukcję komór BIOBLOK-u wraz osadnikami. Przewiduje się: w komorach tlenowych i komorach stabilizacji osadu wymianę istniejących dyfuzorów, należy wymienić istniejące dyfuzory talerzowe z membranami elastomerowymi dostosowane do sposobu montażu na istniejących przewodach, wymianę dmuchaw oraz wykonanie nowych przewodów doprowadzających powietrze do rusztów w komorach tlenowej stabilizacji osadu ze stali kwasoodpornej, wymianę tlenomierzy w komorach biologicznych oraz komorach stabilizacji, wymianę armatury i instalacji AKPiA.

b) Pomieszczenie dmuchaw.
Przewiduje się: montaż 2 dmuchaw do napowietrzania ścieków w komorach nitryfikacji,1 dmuchawy do napowietrzania osadu w komorach stabilizacji oraz 1 dmuchawy do obsługi pomp mamutowych, a także wymianę obecnych drzwi na drzwi zewnętrzne pełne, stalowe, ocieplane, dwuskrzydłowe umożliwiające zarówno wprowadzenie, jak i wyprowadzenie urządzeń technologicznych.

3. Przebudowa części osadowej oczyszczalni ścieków.

a) Zagęszczacz osadu.
Planuje się pozostawić: istniejący zagęszczacz oraz zainstalowane w nim mieszadło. Przewiduje się: wykonanie renowacji powłok wewnętrznych zbiornika, remont istniejących urządzeń zagęszczacza, montaż dekantera wód nadosadowych.

b) Stacja odwadniania osadów.
Przewiduje się: wymianę istniejącego układu odwadniania osadów na układ o niskim nakładzie obsługi i konserwacji opierającym się na wykorzystaniu prasy śrubowej (ślimakowej).

c) Instalacja higienizacji osadu.
Przewiduje się wykonanie zabudowanej wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego. W projektowanym układzie przewiduje się instalację kompletnego ciągu higienizacji osadu wapnem.

d) Zabudowana wiata nad płytą kompostową osadów odwodnionych.
Przewiduje się: budowę zabudowanej wiaty nad składowiskiem osadu odwodnionego posiadającą układ odprowadzania odcieków spod wiaty. Wiata będzie zapewniać czasowe magazynowanie osadu w okresach uniemożliwiających ich przyrodnicze wykorzystanie do ok.3 miesięcy; konstrukcja wiaty umożliwi wjazd i wyładunek osadu za pomocą ciągnika z przyczepą jak możliwość operowania ładowarki kołowej wewnątrz obiektu podczas magazynowania osadu.

e) Budynek stacji mechanicznego odwadniania osadów.
Przewiduje się renowację budynku mechanicznego odwadniania osadów.  

f) Transport i gospodarka skratkami, piaskiem oraz osadem odwodnionym i higienizowanym. Skratki z sita w przepompowni ścieków surowych i dowożonych, skratki z krat łukowych oraz piasek z piaskownika zrzucane będą do nowych kontenerów przechylnych. Osad po odwodnieniu i higienizacji transportowany będzie przenośnikiem ślimakowym do przyczepy na osad ustawionej w pomieszczeniu przyczepy na osad w budynku odwadniania osadu.

g) Wyposażenie układu transportu i gospodarki skratkami, piaskiem i osadem.
Ciągnik, przyczepa, ładowacz czołowy,łyżka ładowacza, widły do palet, konstrukcja wisząca do odwracania kontenerów, kontener przechylny (4 szt.).

h) Agregat prądotwórczy
Agregat wykonany będzie jako stacjonarny, posadowiony na płycie żelbetowej, w obudowie dźwiękoszczelnej, zabezpieczonej przed wpływami atmosferycznymi, w wykonaniu zewnętrznym. Agregat zlokalizowany będzie w okolicy budynku mechanicznego odwadniania osadów.

i) Studnia pomiarowa.
Planuje się wykonać nowy układ pomiarowy przepływu ścieków oczyszczonych z pozostawieniem istniejącego koryta pomiarowego, jako obiektu do wykorzystania w przypadku awarii(By-pass). Zakłada się wykonanie studni betonowej, doprowadzenie do studni oraz odprowadzenie przewodów ścieków oczyszczonych oraz montaż na przewodzie przepływomierza elektromagnetycznego.

j) System sterowania i zasilania.
W ramach inwestycji konieczne jest wykonanie nowego układu zasilania i sterowania poszczególnymi blokami technologicznymi i urządzeniami oczyszczalni.

Rozwiązania zastosowane w projekcie powinny być zaprojektowane zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami na rynku polskim. Wszystkie rozwiązania powinny spełniać wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie systemu ściekowego w aglomeracji Resko poprzez usprawnienie efektywności działania oczyszczania ścieków:
1) uporządkowanie gospodarki ściekowej w celu ograniczenia ładunku zanieczyszczeń powstałego w aglomeracjach poprzez spełnienie wymagań gwarantujących efekt oczyszczania ścieków,
2) stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia procesów technologicznych na oczyszczalniach ścieków.

Cele pośrednie projektu:
1. Poprawa stanu jakości wód powierzchniowych (likwidacja zagrożeń eksfiltracji ścieków);
2. Ochrona i zachowanie stanu ekologicznego zlewni (do której bezpośrednio trafiają oczyszczone ścieki) i Bałtyku;
3. Podniesienie parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych;
4. Ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji sanitarnej (ograniczenie ryzyka przeciążenia oczyszczalni ścieków);
5. Ograniczenia energochłonności systemu, a tym samym pozytywny wpływ na politykę klimatyczną oraz ograniczanie zużycia zasobów naturalnych poprzez modernizacje oczyszczalni ścieków - zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do przesyłu ścieków na oczyszczalnię oraz ich oczyszczania;
6. Poprawa jakości życia mieszkańców;
7. Poprawa efektywności systemu gospodarki ściekowej.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II” rozpoczyna się w dniu 23.12.2015 r. Planuje się zakończenie realizacji projektu do dnia 16.07.2021 r.

Planowany efekt

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Zarządzającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:

1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 16.07.2021 r.:
a) Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych -1 szt.,
b) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 4 612 RLM,

2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 16.07.2022r.:
a) Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu - 4 566,12 RLM,
b) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 4 612 RLM.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 664 911,07 PLN, natomiast dofinansowanie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 3 557 243,79 PLN. Wodociągi Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku zainwestuje zatem w realizacje projektu kwotę 2 107 667,28 PLN.


W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C008/17-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II”, Związek w dniu 12 lutego r. rozpoczął procedurę udzielenia zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 15 lutego2019 r. Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 514530-N-2019 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” i „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w  ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku  – Wodnik III”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 20 marca 2019 roku Umowę w sprawie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów realizowanych w Gminie Resko pod wspólną nazwą „Wodnik II” i „Wodnik III” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 20 marca 2019 r. Umowy wykonywana będzie m.in. usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na modernizacji oczyszczalni ścieków w Resku. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II” wynosi zgodnie z zawartą umową 113 160,00 złotych brutto.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
2. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA;
2. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy).
3. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu.
4. Zarządzanie Projektem.


Związek ponadto ogłosił w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535954-N-2019 przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (formuła „Zaprojektuj i wybuduj”) dla projektów pod nazwą: „Wodnik II” i „Wodnik III” realizowanych w aglomeracji Resko. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej, w dniu 12 czerwca 2019 r. podpisano dla projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II”  Umowę nr ZP.271.3.2019 z konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. oraz Biurem Inżynierskim Budzisz Sp. z o.o., którego liderem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.

W ramach ww. umowy zostanie zaprojektowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w aglomeracji Resko o wartości 5 524 699,99 złotych brutto, z czego wartość przygotowania dokumentacji technicznej wynosi 372 181,73 zł, wartość robót budowlanych 5 120 762,24 zł, natomiast wartość tablic informacyjnej i pamiątkowej wynosi 31 756,02 zł.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: naduzyciarpo@wzp.pl.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności