Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik"

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


W dniu 19 września 2016r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą) Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-00-0060/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji był Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, natomiast właścicielem i eksploatatorem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, który na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”.

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowił dalszy etap przygotowań Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował bowiem w 2015r. projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, pozwalający m.in. na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej i studium wykonalności dla tej inwestycji.

Opis i cele projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Przedmiotem projektu były roboty budowlane związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawsko Pomorskie. Zakres prac obejmował:

  1. Przygotowanie inwestycji pod względem administracyjnym.
  2. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenia postępowań przetargowych.
  3. Wykonanie robót budowlanych.
  4. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
  5. Zarządzanie całością projektu przez Beneficjenta, czyli Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w tym m.in. administrowanie projektem, prowadzenie promocji, sprawozdawczości, archiwizacji.

Projekt zakładał wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, stanowiącej po rozbudowie zblokowany obiekt inżynieryjny, w celu m.in. ograniczenia powierzchni zabudowy. W zakres inwestycji wchodziła:
1. Budowa nowych obiektów:
a) obiektów kubaturowych:
- budynku technicznego,
- budynku gospodarki osadowej,
- budynku kraty,
b) obiektów technicznych wraz z obiektami towarzyszącymi:
- reaktor biologiczny (2 szt.),
- studnia wody technologicznej,
- studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych,
- zbiornik uśredniający ścieków dowożonych,
- pompownia osadu nadmiernego komora spustu kondensatu,
- plac pod zbiornik PIX,
- wiata na osad odwod.,
- schody terenowe,
- fundament pod silos wapna,
- mur oporowy (2 szt.).
2. Przebudowa istniejących obiektów:
a) przebudowa pompowni ścieków surowych, reaktora na zbiornik retencyjny wód deszczowych i zbiorników osadu,
b) przebudowa infrastruktury technicznej:
- sieci wodociągowej z przyłączami,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- zasilania elektroenergetycznego z oświetleniem terenu i komunikacji na oczyszczalni.

Działanie oczyszczalni jest obecnie w pełni zautomatyzowane poprzez zastosowanie automatycznego sterowania praca urządzeń. Oczyszczalnia posiada system monitoringu i wizualizacji procesu. Inwestycja zapewniła poprawę efektywności energetycznej przez pełną automatykę procesów technologicznych – efektywne wykorzystanie urządzeń przy ich nominalnej wydajności. Wyposażenie elementów oczyszczalni w urządzenia rezerwowe np. dmuchawy, pompy i praca przemienna tych urządzeń eliminuje przeciążenia, które mogą prowadzić do awarii.

Celem bezpośrednim jest poprawa systemu gospodarowania ściekami w aglomeracji Drawsko Pomorskie poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawsko Pomorskie.

Cele pośrednie projektu skupiają się w trzech obszarach:
1. Środowiskowym:
- dostosowanie oczyszczalni ścieków do wymogów UE i Polski,
- zwiększenie przepustowości i efektywności oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie przerobionych osadów ściekowych,
- ograniczenie potencjalnego negatywnego wpływu systemu oczyszczania ścieków na odbiornik, wody powierzchniowe i podziemne.
2. Społecznym:
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków i docelowe objęcie jej działaniem nowych odcinków kanalizacji w gminie Drawsko Pomorskie,
- polepszenie jakości świadczonych usług odbioru ścieków dowożonych, warunków pracy załogi i zautomatyzowanie procesu odbioru ścieków.
3. Gospodarczym:
- lepsze wykorzystanie infrastruktury ściekowej oraz usprawnienie procesu przeróbki osadów ściekowych,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjnej gminy Drawsko Pomorskie.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” rozpoczyna się w dniu 01.01.2014r. Rzeczowa realizacja projektu trwała od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 15 lipca 2019r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawsko Pomorskie przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Wdrażającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:
1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 31.08.2019r.:
a) liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt.,
b) liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt.
2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 31.08.2020r.:
a) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 12 500 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców),
b) wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – 12 500 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców),
c) ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 0,36 tys. Mg/rok.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 22 153 819,98 PLN, natomiast dofinansowanie 11 545 249,28 PLN. Koszt ten uległ jednak zmianie po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów na wykonanie robót i usług oraz w związku z wykonaniem robót dodatkowych i zamiennych, a także usług podobnych. Zgodnie z zawartym w dniu 19.08.2019r. Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0060/16-05 do umowy o dofinansowanie wartość projektu wynosi 19 976 687,54 PLN, a na realizację projektu udzielono zaś dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 10 396 386,05 PLN.

W związku z ponoszeniem przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, w dniu 17 marca 2017r.  Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę nr 53/2017/Wn16/OW-KI-YS/P (z późn. zm.) o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik" w wysokości 5 595 293,30 PLN, celem uzupełnienia wkładu krajowego.


W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił w dniu 13 grudnia 2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w  Drawsku Pomorskim – Wodnik”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim  – Wodnik” podpisano w dniu 28 kwietnia 2017 roku umowę na roboty budowlane z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – konsorcjum trzech firm: Molewski S.A, Molewski Sp. z o. o oraz INENERGIA Sp. z o.o. Sp.k., których liderem jest Molewski S.A. w Chodeczu. W ramach zawartej umowy i jej późniejszymi zmianami  na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych wykonane zostały roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku o wartości 18 985 408,98 PLN.

Zawarta umowa obejmowała budowę nowych obiektów, tj. obiektów kubaturowych, w tym budynku technicznego, budynku gospodarki osadowej, budynku kraty, obiektów technicznych wraz z obiektami towarzyszącymi, a także przebudowę istniejących obiektów, w tym pompowni ścieków surowych, reaktora na zbiornik retencyjny wód deszczowych i zbiorników osadu oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Głównym celem modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim była poprawa systemu gospodarowania ściekami w aglomeracji Drawsko Pomorskie. W wyniku modernizacji działanie oczyszczalni będzie w pełni zautomatyzowane poprzez zastosowanie automatycznego sterowania pracą urządzeń. Oczyszczalnia będzie mieć system monitoringu i wizualizacji procesu. Inwestycja zapewni poprawę efektywności energetycznej przez pełną automatykę procesów technologicznych – efektywne wykorzystanie urządzeń przy ich nominalnej wydajności. Wyposażenie elementów oczyszczalni w urządzenia rezerwowe np. dmuchawy, pompy i praca przemienna tych urządzeń wyeliminuje przeciążenia, które mogą prowadzić do awarii.


Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” obejmował również usługę nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym na podstawie zawartej w dniu 22.05.207r. Umowę nr ZO/03/05/2017 na sprawowanie nadzoru autorskiego na realizację projektu objętego pozwoleniem na budowę z wybranym w drodze zapytania ofertowego wykonawcą – Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budex” Euzebiusz Czuryło. W ramach zawartej umowy wykonane zostały usługi o wartości 50 244,23 PLN.

Koszty nadzoru autorskiego zostały ujęte w ramach realizacji projektu z uwagi na fakt, że roboty budowlane polegały na modernizacji istniejącej i pracującej w systemie ciągłym oczyszczalni ścieków, gdzie na bieżąco projektant musiał rozwiązywać problemy technologiczne i techniczne, które mogły wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego z dnia 7 licpa 19974r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) projektant musi zaakceptować zamienne technologie oraz roboty budowlane dokonując kwalifikacji czy są to zmiany nieistotne lub istotne, zobowiązany jest również zamieścić odpowiednie informacje w projekcie budowlanym.


W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił ponadto w dniu 1 lutego 2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 29 marca 2017 roku Umowę nr ZP.271.2.2017 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pod wspólną nazwą „Wodnik” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – konsorcjum trzech firm: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ZDI Sp. z o. o oraz P.U.I. EKO-INWEST S.A., których liderem jest Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu wyniosła zgodnie z zawartą umową 231.363,00 PLN.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Inżynier Kontraktu był odpowiedzialny w szczególności za:

  1. pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999r.) oraz w Warunkach Szczególnych stanowiących załącznik do Warunków Ogólnych umowy na roboty budowlane, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
  2. wykonywanie innych czynności, zgodnie z zapisami SIWZ,
  3. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy,
  4. stworzenie systemu organizacji dla zarządzania i nadzoru, dostarczenie schematu organizacyjnego Zamawiającemu i zapewnienie efektywnego funkcjonowania Biura Inżyniera,
  5. dostarczanie profesjonalnych raportów o postępie robót, przygotowanych zgodnie  z wymaganiami Inwestorów.

Inżynier Kontraktu działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy. Inżynier Kontraktu zapewniał stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdy postęp robót budowlanych nie był zadawalający do jego obowiązków należało także podjęcie działań naprawczych i zarekomendowanie Zamawiającemu innych środków kontraktowych, które należało podjąć w celu likwidacji zagrożeń oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych.


W ramach realizacji projektu konieczne okazało się również wykonanie usług podobnych Inżyniera Kontraktu. W związku z wydłużeniem okresu wykonania robót budowlanych określonego pierwotnie w umowie na roboty, a podlegających nadzorowi przez Inżyniera Kontraktu, udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki  zamówienia polegającego na  powtórzeniu podobnych usług  i zawarto w dniu 15.05.2019r. Umowę z dotychczasowym wykonawcą usługi Inżyniera Kontraktu w ramach przedmiotowego projektu tj. konsorcjum trzech firm: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ZDI Sp. z o. o oraz P.U.I. EKO-INWEST S.A., których liderem jest Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. Wartość usługi podobnej Inżyniera Kontraktu w ramach projektu wyniosła zgodnie z zawartą umową 45 510,00 PLN.


Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” obejmował również niezbędne działania informacyjno – promocyjne projektu w postaci publikacji artykułów prasowych i wykonania kalendarzy promocyjnych, a także koszty zarządzania projektem przez Jednostkę Realizującą Projekt, w tym wydatki osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty ogólne z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat z tym związanych oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, jak wydatki poniesione na usługi telekomunikacyjne, zakup sprzętu i wyposażenia, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych lub innych usług niezbędnych do prawidłowej realizacji danego projektu . Pod pojęciem wydatków związanych z zarządzaniem projektem należy rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta na niezbędne działania towarzyszące realizacji projektu. Warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych w związku z zarządzaniem projektem za kwalifikowalne jest ich szczegółowe opisanie oraz uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie oraz zatwierdzenie w umowie o dofinansowanie.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".


Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności