Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik"

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


W dniu 30 czerwca 2016r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - przekształcony w Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą) Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, natomiast właścicielem i eksploatatorem zmodernizowanej w ramach projektu infrastruktury jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu, który na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”.

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” stanowi dalszy etap realizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu w ramach perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Związek realizował bowiem w 2015r. projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”, pozwalający m.in. na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej i studium wykonalności dla tej inwestycji.

Opis i cele projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”

Przedmiotem projektu są roboty budowlane związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec. Zakres prac obejmuje:
1. Przygotowanie inwestycji pod względem administracyjnym.
2. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenia postępowań przetargowych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
5. Zarządzanie całością projektu przez Beneficjenta, czyli Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, w tym m.in. administrowanie projektem, prowadzenie promocji, sprawozdawczości, archiwizacji.

Projekt zakłada budowę nowych obiektów technologicznych oraz wykorzystanie części istniejących obiektów oczyszczalni, które poddane zostaną przebudowie. Celem inwestycji jest budowa oczyszczalni z dwoma niezależnie pracującymi ciągami technologicznymi. Zwiększy się efektywność układu technologicznego oczyszczania ścieków i przetwarzania oraz zagospodarowania osadów przez budowę urządzeń, obiektów, instalacji technologicznej.

Celem bezpośrednim jest poprawa systemu gospodarowania ściekami w aglomeracji Złocieniec poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec.

Cele pośrednie projektu skupiają się w trzech obszarach:
1. Środowiskowym:
- dostosowanie oczyszczalni ścieków do wymogów UE i Polski,
- zwiększenie przepustowości i efektywności oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie przerobionych osadów ściekowych,
- ograniczenie potencjalnego negatywnego wpływu systemu oczyszczania ścieków na odbiornik, wody powierzchniowe i podziemne.
2. Społecznym:
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków i docelowe objęcie jej działaniem nowych odcinków kanalizacji w gminie Złocieniec,
- polepszenie jakości świadczonych usług odbioru ścieków dowożonych, warunków pracy załogi i zautomatyzowanie procesu odbioru ścieków.
3. Gospodarczym:
- lepsze wykorzystanie infrastruktury ściekowej oraz usprawnienie procesu przeróbki osadów ściekowych,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjnej gminy Złocieniec.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” rozpoczyna się w dniu 01.01.2014r., natomiast kończy się zgodnie z zawartym w dniu 07.12.2022r. Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0061/16-08 do umowy o dofinansowanie – dnia 31 marca 2023r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec, umożliwiająca podłączenie nowych użytkowników do systemu oczyszczania ścieków komunalnych, przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:
1. Wskaźniki produktu osiągnięte w terminie do dnia 31.03.2023r.:
a) liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt.,
b) liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt.
2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 31.03.2024r.:
a) wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – 12 683 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców),
b) ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 0,56 tys. Mg/rok.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi obecnie 35 761 042,43 PLN. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie na realizację projektu udzielone zostało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 17 245 615,43 PLN.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu jako Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zainwestował w realizację projektu kwotę 18 515 427,00 PLN, w tym kwotę 8 461 442,00 PLN pokryto w ramach podpisanej w dniu 17 marca 2017r. przez Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowy nr 52/2017/Wn16/OW-KI-YS/P o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik".


Informacja o zamówieniach publicznych

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.03.00-00-0061/16 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” Związek ogłosił w dniu 1 lutego 2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 022-037450 przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 29 marca 2017 roku Umowę nr ZP.271.2.2017 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pod wspólną nazwą „Wodnik” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – konsorcjum trzech firm: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ZDI Sp. z o. o oraz P.U.I. EKO-INWEST S.A., których liderem jest Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. Niestety w dniu 19.08.2019r. zawarto Porozumienie w przedmiocie ugodowego rozwiązania Umowy nr ZP.271.2.2017 z dnia 29.03.2017r. w części dotyczącej realizacji zakresu projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”. Związek wszczął zatem postępowanie o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”, ogłaszając w dniu 20.08.2019r. w BZP ogłoszenie o zamówieniu nr 585706-N-2019, które zakończyło się unieważnieniem postępowania z uwagi na to, że kwoty ofert znacznie przewyższały kwotę, jaką Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zamierzał wówczas przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z czym w dniu 17.09.2019r. opublikowano w BZP kolejne ogłoszenie o zamówieniu nr 598175-N-2019, które zakończyło się podpisaniem w dniu 18.12.2019r. Umowy nr ZP.271.9.2019 na świadczenie przedmiotowej usługi z wybranym Wykonawcą – Zachodnie Centrum Konsultingowym „Euro Invest” Sp. z o.o.

W ramach zawartej Umowy nr ZP.271.9.2019 wykonywana była usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu, w tym części ściekowej oraz osadowej. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” wyniosła łącznie zgodnie z zawartą umową z późn. zm. 878 736,79 PLN brutto, w tym usługa Inżyniera Kontraktu na część ściekową 612 721,73 PLN oraz dla części osadowej 266 015,06 PLN.

Ponadto w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu i koniecznością wykonania wiaty niezbędnej do magazynowania i pakowania produktu końcowego przetworzonego osadu na polepszacz gleby lub nawóz wraz z komunikacją, nieprzewidzianych na etapie przeprowadzania postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu, konieczne było wykonanie usług dodatkowych w ramach usługi Inżyniera Kontraktu. W wyniku przeprowadzonych negocjacji  w dniu 21.03.2022r. została podpisana z Wykonawcą – Zachodnim Centrum Konsultingowym „Euro Invest” Sp. z o.o. Umowa nr ZP.271.4.2021 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Wiata i komunikacja dla części osadowej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu. Wartość tej usługi wyniosła 38 499,00 PLN.

Inżynier Kontraktu był odpowiedzialny w szczególności za:

1)  pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999r.) oraz w Warunkach Szczególnych stanowiących załącznik do Warunków Ogólnych umowy na roboty budowlane, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.

2)  wykonywanie innych czynności, zgodnie z zapisami SIWZ,

3)  wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy,

4)  stworzenie systemu organizacji dla zarządzania i nadzoru, dostarczenie schematu organizacyjnego Zamawiającemu i zapewnienie efektywnego funkcjonowania Biura Inżyniera,

5)  dostarczanie profesjonalnych raportów o postępie robót, przygotowanych zgodnie z wymaganiami Inwestorów,

Inżynier Kontraktu działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy. Inżynier Kontraktu zapewnił stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający do jego obowiązków  należało podjęcie działań naprawczych i zarekomendowanie Zamawiającemu innych środków kontraktowych, które należało podjąć w celu likwidacji zagrożeń oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych.

Związek wielokrotnie przeprowadzał również w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.03.00-00-0061/16 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu, ale z uwagi na to, że kwoty ofert znacznie przewyższały kwotę, jaką Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zamierzał wówczas przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowania te były unieważniane.

W wyniku wprowadzenia do projektu  zmian technicznych i technologicznych w zakresie przeróbki osadu polegających na rezygnacji z hydrolizy termicznej z uzyskaniem biogazu i wprowadzeniu w zamian wapnowania osadu i uzyskaniem produktu do wykorzystania rolniczego, Związek przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego, dokonując podziału zamówienia na część osadową i część ściekową.

W dniu 17.02.2020r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych "Modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik" pod nr 2020/S 033-076712, które zakończyło się podpisaniem w dniu 15.05.2020r. Umowy na roboty budowlane w części osadowej "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” z wybranym Wykonawcą – Envirotech Sp. z o.o. Natomiast na wykonanie robót budowlanych w części ściekowej "Modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik" ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.04.2020r. pod nr 2020/S 082-192610, a zakończyło się podpisaniem w dniu 14.08.2020r. Umowy z wybranym Wykonawcą – Envirotech Sp. z o.o.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu w zakresie przeróbki osadu konieczne było wykonanie także wiaty niezbędnej do magazynowania i pakowania produktu końcowego przetworzonego osadu na polepszacz gleby lub nawóz wraz z komunikacją, na co Instytucja Wdrażająca wyraziła zgodę. Zamawiający kilkukrotnie przeprowadzał postępowanie na wybór wykonawcy budowy wiaty wraz z komunikacją dla części osadowej , ostatecznie dopiero w wyniku ogłoszenia w BZP ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00200765/01 z dnia 04.01.2021r. postępowanie przetargowe zakończyło się dokonaniem wyboru oferty. W dniu 25.02.2022r. została podpisana z Wykonawcą – Envirotech Sp. z o.o. Umowa nr ZP.271.4.2021 na wykonanie wiaty wraz z komunikacją dla części osadowej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu.

Łączna wartość robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” wyniosła zgodnie z zawartymi umowami (po uwzględnieniu praw opcji i wszelkich zmian) 32 630 483,76 PLN brutto, z czego wartość robót budowlanych na część ściekową wyniosła 20 018 737,14 PLN , na część osadową 8 733 398,99 PLN, zaś na wiatę wraz z komunikacją dla części osadowej 3 878 347,63 PLN.

Roboty budowlane na część ściekową zostały zakończone 18.11.2022r., na część osadową 27.06.2022r., natomiast roboty budowlane na wykonanie wiaty wraz z komunikacja dla części osadowej zakończono 05.08.2022r.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".


Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności