Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej

Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik"

W dniu 30 czerwca 2016r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą) Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji będzie Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, natomiast właścicielem i eksploatatorem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu, który na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”.

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” stanowi dalszy etap przygotowań Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizował bowiem w 2015r. projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”, pozwalający m.in. na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej i studium wykonalności dla tej inwestycji.

Opis i cele projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”

Przedmiotem projektu są roboty budowlane związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec. Zakres prac obejmuje:
1. Przygotowanie inwestycji pod względem administracyjnym.
2. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenia postępowań przetargowych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
5. Zarządzanie całością projektu przez Beneficjenta, czyli Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w tym m.in. administrowanie projektem, prowadzenie promocji, sprawozdawczości, archiwizacji.

Projekt zakłada budowę nowych obiektów technologicznych oraz wykorzystanie części istniejących obiektów oczyszczalni, które poddane zostaną przebudowie. Celem inwestycji jest budowa oczyszczalni z dwoma niezależnie pracującymi ciągami technologicznymi. Zwiększy się efektywność układu technologicznego oczyszczania ścieków i przetwarzania oraz zagospodarowania osadów przez budowę urządzeń, obiektów, instalacji technologicznej. Inwestycja ma przebiegać w dwóch etapach:
1. Rozbudowa i budowa części mechaniczno – biologicznej.
2. Rozbudowa i budowa części osadowej.
Inwestycja obejmuje również realizację gospodarki gazem procesowym wraz z ujęciem gazu procesowego, zbiornikiem gazu procesowego, odsiarczalnikiem gazu procesowego, ususzaczem gazu procesowego oraz agregatem kogeneracyjnym, gdzie spalany będzie uzyskiwany gaz procesowy dla uzyskania energii cieplnej i elektrycznej.
Instalacja systemu odzysku gazów procesowych na komorach WKF spowoduje, ze ujmowany gaz wykorzystywany będzie do celów technologicznych na etapie przeróbki osadów ściekowych i celów cieplnych projektowanego budynku. Wykorzystanie gazów procesowych wpłynie na zmianę poboru energii elektrycznej i spadek kosztów eksploatacyjnych. Przez instalację odzysku gazów pokryte zostaną potrzeby własne instalacji przeróbki osadów.

Celem bezpośrednim jest poprawa systemu gospodarowania ściekami w aglomeracji Złocieniec poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec.

Cele pośrednie projektu skupiają się w trzech obszarach:
1. Środowiskowym:
- dostosowanie oczyszczalni ścieków do wymogów UE i Polski,
- zwiększenie przepustowości i efektywności oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie przerobionych osadów ściekowych,
- ograniczenie potencjalnego negatywnego wpływu systemu oczyszczania ścieków na odbiornik, wody powierzchniowe i podziemne.
2. Społecznym:
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków i docelowe objęcie jej działaniem nowych odcinków kanalizacji w gminie Złocieniec,
- polepszenie jakości świadczonych usług odbioru ścieków dowożonych, warunków pracy załogi i zautomatyzowanie procesu odbioru ścieków.
3. Gospodarczym:
- lepsze wykorzystanie infrastruktury ściekowej oraz usprawnienie procesu przeróbki osadów ściekowych, umożliwiającego gospodarcze wykorzystanie (na własne potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu) energii elektrycznej i/lub ciepła,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjnej gminy Złocieniec.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” rozpoczyna się w dniu 01.01.2014r., natomiast rzeczowa realizacja projektu powinna zakończyć się zgodnie z zawartym w dniu 31.07.2017r. Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0061/16-02 do umowy o dofinaoswanie rzeczowa realizacja projektu  do dnia 31 grudnia 2019r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec, umożliwiająca podłączenie nowych użytkowników do systemu oczyszczania ścieków komunalnych, przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Wdrażającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:
1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 31.12.2019r.:
a) liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt.,
b) liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt.,
c) liczba instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ścieków – 1 szt.
2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 31.12.2020r.:
a) wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – 14 200 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców),
b) ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 0,86 tys. Mg/rok.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi obecnie 29 616 504,67 PLN. Koszt ten może jednak ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie na realziację projektu udzielone zostało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 15 432 030,10 PLN.

W związku z ponoszeniem przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”, w dniu 17 marca 2017r.  Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę nr 52/2017/Wn16/OW-KI-YS/P o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik" w wysokosci 8 461 442,00 PLN, celem uzupełnienia wkładu krajowego.


W ramach zawartej w dniu 30 czerwca 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił w dniu 1 lutego 2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 022-037450 przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 29 marca 2017 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu Umowę nr ZP.271.2.2017 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pod wspólną nazwą „Wodnik” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – konsorcjum trzech firm: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ZDI Sp. z o. o oraz P.U.I. EKO-INWEST S.A., których liderem jest Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 29 marca 2017r. Umowy nr ZP.271.2.2017 wykonywana będzie m.in. usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” wynosi zgodnie z zawartą umową 255 717,00 złotych brutto, z czego wartość dofinansowania wynosić będzie 132 536,25 złotych. Do końca realizacji przedmiotowego zadania tj. 31 grudnia 2018 roku, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu zainwestuje zatem na wykonanie tej usługi 123 180,75 złotych środków własnych.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny w szczególności za:

1)  pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999r.) oraz w Warunkach Szczególnych stanowiących załącznik do Warunków Ogólnych umowy na roboty budowlane, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.

2)  wykonywanie innych czynności, zgodnie z zapisami SIWZ,

3)  wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy,

4)  stworzenie systemu organizacji dla zarządzania i nadzoru, dostarczenie schematu organizacyjnego Zamawiającemu i zapewnienie efektywnego funkcjonowania Biura Inżyniera,

5)  dostarczanie profesjonalnych raportów o postępie robót, przygotowanych zgodnie z wymaganiami Inwestorów,

Inżynier Kontraktu będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy. Inżynier Kontraktu zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający do jego obowiązków będzie należało podjęcie działań naprawczych i zarekomendowanie Zamawiającemu innych środków kontraktowych, które należy podjąć w celu likwidacji zagrożeń oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności