Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego złożył w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 31.10.2013r. wniosek o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki o numerze 1815/2013 dla projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. W dniu 9 kwietnia 2014r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę nr 169/2014/Wn16/OW-OC/D o dofinansowanie w formie dotacji oraz Umowę dotacji nr 170/2014/Wn16/OW-OC/P o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Beneficjentem projektu był Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Po zakończeniu okresu trwałości projektu właścicielami wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną osoby indywidualne, z którymi zawarto odrębne umowy.

Opis i cele projektu:

Przedmiotem projektu będą roboty budowlane polegające na budowie 135 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach na terenie: Gminy Resko – 61 szt., Gminy Drawsko Pomorskie – 37 szt., Gminy Łobez – 30 szt., Gminy Złocieniec – 5 szt. oraz Gminy Wierzchowo – 2 szt., gdzie nie ma możliwości przyłączenia gospodarstw domowych do ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej. Na terenie każdej z wymienionych gmin istnieje jedna lub więcej oczyszczalni przyjmujących ścieki sanitarne z obszarów skanalizowanych. Systemami kanalizacyjnymi objęto wyłącznie obszary o zabudowie zwartej spełniające wymogi określone w przepisach dotyczących wyznaczania obszarów aglomeracji. Na obszarach objętych przedmiotowym projektem zrezygnowano z tworzenia centralnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków. Celem takiego działania jest wprowadzenie właściwej gospodarki ściekowej przy zachowaniu zasadności ekonomicznej i technicznej przedsięwzięcia. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu oraz pozwoli zmniejszyć uciążliwości i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, jakie planuje się wybudować w ramach projektu to biologiczne oczyszczalnie ścieków, w których cały proces oczyszczania ścieku jest zamknięty w obrębie urządzenia. Oczyszczalnia drenażowa dla prawidłowego działania oprócz osadnika, wymaga także systemu drenażu rozsączającego. Dzięki temu, że oczyszczalnie biologiczne są bardziej efektywne, oczyszczoną wodę można wykorzystywać w celach gospodarczych np. do podlewania trawnika, odprowadzić do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, strumyków, rzek lub bezpośrednio do gruntu za pomocą prostej studni chłonnej.

Okres realizacji projektu

Projekt został zrealizowany w okresie od dnia 18.03.2013r. do dnia 30.06.2015r.  Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 04.05.2015r. w Gminie Resko, Łobez i Drawsko Pomorskie, zaś w dniu 05.05.2015r. w Gminie Złocieniec i Wierzchowo. Wykonane oczyszczalnie ścieków zostały odebrane i uruchomione, zaś użytkownicy przeszkoleni.

Osiągnięty efekt

W wyniku realizacji projektu został osiągnięty:

1. Efekt rzeczowy w postaci:

a) zaprojektowanie i wybudowanie 135 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

2. Efekt ekologiczny w postaci:

a) redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 669 mieszkańców (RLM).

Wartość projektu oraz wnioskowana kwota dofinansowania

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 194 852,78 PLN. Kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 2 170 818,93 PLN. Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi  955 000,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania w formie pożyczki wynosi 477 364,93 PLN.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności