Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.12.2016r. Wniosek o dofinansowanie o numerze 16/1435/S dla projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”. W dniu 24 maja 2017r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę dotacji nr 2017D0295S projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519).

Wnioskodawcą projektu i Dotowanym będzie Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Obecnie na mocy zawartych porozumień z Podmiotami upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” są: Gmina Czaplinek, Gmina Resko, Gmina Wierzchowo, Gmina Węgorzyno oraz Gmina Drawsko Pomorskie. Właścicielem wybudowanych w ramach projektu oczyszczalni ścieków będą natomiast osoby indywidualne, zamieszkałe na terenie tych Gmin.

Opis i cele projektu:

Przedmiotem projektu będą roboty budowlane polegające na budowie 199 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach na terenie: Gminy Złocieniec, Gminy Czaplinek, Gminy Drawsko Pomorskie, Gminy Resko, Gminy Wierzchowo oraz Gminy Węgorzyno, gdzie nie ma możliwości przyłączenia gospodarstw domowych do ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu oraz pozwoli zmniejszyć uciążliwości i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, jakie planuje się wybudować w ramach projektu to biologiczne oczyszczalnie ścieków, w których cały proces oczyszczania ścieku jest zamknięty w obrębie urządzenia. Oczyszczalnia drenażowa dla prawidłowego działania oprócz osadnika, wymaga także systemu drenażu rozsączającego. dzięki temu, że oczyszczalnie biologiczne są bardziej efektywne, oczyszczoną wodę można wykorzystywać w celach gospodarczych np. do podlewania trawnika, odprowadzić do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, strumyków, rzek lub bezpośrednio do gruntu za pomocą prostej studni chłonnej.

Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu zaplanowano od 08.05.2017r. do 31.12.2018r. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.

Planowany efekt

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty:

 1. Efekt rzeczowy w postaci:
  1. a) przydomowe oczyszczalnie ścieków – 199 szt.,
  2. b) ilość ścieków odprowadzanych z budowanego systemu – 58,24m3/d.
 2. Efekt ekologiczny w postaci:
  1. równoważna liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków – 485 RLM,
  2. przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków Qśr/d = 89 m3/d
  3. redukcja zanieczyszczeń – BZT5 – 9,778 Mg O2/rok
  4. redukcja zanieczyszczeń zawiesina ogólna – 10,458 Mg/rok.

Wartość projektu oraz wnioskowana kwota wkładu Funduszy Europejskich

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi obecnie 5 098 589,14 PLN. Wnioskowana kwota dotacji wynosi natomiast 2 499 682,69 PLN.


W ramach zawartej Umowy dotacji nr 2017D0295S projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił w dniu 21.06.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego, podpisano w dniu 4 sierpnia 2017 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu umowę na roboty budowalne z wybranym w drodze postępowania wykonawcą: Firmą Handlowo Usługową „KRZYŚ” reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Wiśniewskiego. Ze strony Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, jako Zamawiającego umowę podpisywał Przewodniczący Zarządu Waldemar Włodarczyk oraz członek Zarządu - Stanisław Cybula, natomiast poszczególni Inwestorzy reprezentowani byli przez: Gmina Czaplinek - Burmistrza Czaplina Pana Adama Kośmider, Gmina Resko – Burmistrza Reska Pana Arkadiusza Czerwińskiego, Gmina Drawsko Pomorskie – Z-cę Burmistrza Drawska Pomorskiego Pana Marka Tobiszewskiego, Gmina Wierzchowo – Wójta Gminy Pana Jana Szewczyka, Gmina Węgorzyno – Sekretarza Gminy Panią Martę Banasik .

W ramach zawartej umowy wykonywane będą roboty budowlane polegające na budowie 199 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie: Gminy Złocieniec, Gminy Czaplinek, Gminy Drawsko Pomorskie, Gminy Resko, Gminy Wierzchowo oraz Gminy Węgorzyno. Planowanym terminem zakończenia realizacji umowy jest 30.11.2018r. Umowa została zawarta na kwotę 3 878 048,72 zł netto (tj. 4 769 999,93 zł brutto), z czego 50% stanowić będzie kwotę dotacji.

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności