Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III"

W dniu 14 grudnia 2018 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (przekształcony w Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej) podpisał z Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C001/18-00 projektu pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III” w ramach działania 3.5 „Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych”, III oś priorytetowa „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, natomiast właścicielem i eksploatatorem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będą Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku, które na mocy zawartego porozumienia są również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III”.

Opis i cele projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej oraz przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Najważniejsze etapy projektu:
1. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Opracowanie studium wykonalności.
3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami.
4. Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, podpisanie umów.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej.
6. Uzyskanie wymaganych pozwoleń.
7. Rzeczowa realizacja projektu - wykonanie robót budowlanych.
8. Nadzór nad realizacją projektu. Koordynowanie prac związanych z realizacją projektu.
9. Prowadzenie dokumentacji projektowej.
10. Prowadzenie rozliczeń finansowych.
11. Prowadzenie promocji projektu.

Zakres rzeczowy projektu:

I. Sieć wodociągowa
1. Prace rozbiórkowe
2. Usuniecie kolizji
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe
4. Roboty technologiczne:
a) wykonanie nowoprojektowanych sieci wodociągowych wraz z przyłączami,
b) wykonanie nowych węzłów sieciowych wraz z połączeniem z istniejącą siecią wodociągową i przełączeniem, istniejących odgałęzień sieci i istniejących przyłączy do budynków, do nowej sieci wodociągowej,
c) montaż armatury.
5. Połączenia z istniejącą infrastrukturą
6. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu

Na sieci wodociągowej należy zamontować hydranty nadziemne wraz z armaturą odcinającą. Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci wodociągowej obejmują:
a) zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,
b) wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,
c) układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,
d) łączenie rur i kształtek,
e) uzbrojenie rurociągu w armaturę,
f) wykonanie obsypki rurociągu,
g) montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,
h) montaż prefabrykowanych studni specjalnych,
i) próby szczelności sieci i odcinków,
j) badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

II. Przebudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody
1. Ujęcie wody (dwie czynne studnie)
a) wykonanie renowacji studni
2. Układ technologiczny hydroforni
a) planuje się zainstalowanie dwóch zbiorników retencyjnych na wodę uzdatnioną o pojemności 200 – 250 m3 z zestawem hydroforowym, dzięki czemu możliwe będzie utrzymanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie dostawy wody w razie awarii studni przez okres 24 godzin,
b) planuje się instalację nowych zbiorników ze złożem filtracyjnym, nowego układu napowietrzania oraz wymianę całej armatury. Cały układ będzie podłączony do układu sterowania i monitoringu pracy,
c) planuje się wymianę całej instalacji elektrycznej i zamontowanie nowej szafy sterowniczej. Zainstalowany będzie także nowoczesny agregat prądotwórczy.
3. Budynek hydroforni
a) planuje się wykonanie remontu budynku.

Rozwiązania zastosowane w projekcie powinny być zaprojektowane zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami na rynku polskim. Wszystkie rozwiązania powinny spełniać wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do usług wodociągowych w aglomeracji Resko.

Cele szczegółowe to:
1. Ograniczenie do minimum awaryjności sieci wodociągowej na terenie realizacji inwestycji.
2. Zapewnienie właściwego ciśnienia wody.
3. Podniesienie jakości wody.
4. Likwidacja przerw w dostawie wody.
5. Obniżenie kosztów związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.
6. Podniesienie jakości świadczonych usług wodociągowych.
7. Podniesienie jakości życia mieszkańców.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III” rozpoczyna się w dniu 02.01.2019 r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 30.06.2021 r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na uporządkowaniu systemu ściekowego w aglomeracji Resko przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Zarządzającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:

1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 30.06.2021 r.:
a) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 4465 osób
b) Liczba wspartych stacji uzdatniania wody - 1 szt.,
c) Długość przebudowanej sieci wodociągowej 1,75 km

2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 30.06.2022r.:
a) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 4 465 osób

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 5 768 980,15  PLN, natomiast dofinansowanie 2 800 307,20 PLN. Spółka zainwestuje w realizację inwestycji kwotę 2 968 672,95 PLN.


W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.05.00-32-C001/18 pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III”, Związek w dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczął procedurę udzielenia zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 15 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502272-N-2019 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pod wspólną nazwą Wodnik II, Wodnik III, Szuwarek”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 20 marca 2019 roku w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu Umowę w sprawie zamówienia publicznego, przewidzianego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów realizowanych w Gminie Resko: pod wspólną nazwą „Wodnik II” i „Wodnik III” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 20 marca 2019 r. Umowy wykonywana będzie m.in. usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie sieci wodociągowych w Resku i modernizacji stacji uzdatniania wody w Resku. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III” wynosi zgodnie z zawartą umową 169 002,00 złotych brutto.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
2. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA;
3. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy).
4. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu.
5. Zarządzanie Projektem.


W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.05.00-32-C001/18 pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III”, Związek w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535954-N-2019 przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (formuła „Zaprojektuj i wybuduj”) dla projektów pod nazwą: „Wodnik II” i „Wodnik III” realizowanych w aglomeracji Resko. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w dniu 12.06.2019 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej - Wodnik III”  - Umowę nr ZP.271.3/2.2019 z firmą: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. i dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III” Umowę nr ZP.271.3/1.2019 z konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. oraz Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o., którego liderem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.

W ramach zawartych w dniu 12 czerwca 2019 r. umów, zostanie sporządzona dokumentacja techniczna oraz zostaną wykonanie roboty budowlane obejmujące przebudowę sieci wodociągowych oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Resku, a także tablice informacyjno-promocyjne o łącznej wartości 5 206 590,00 zł, z czego wartość opracowania dokumentacji technicznych wynosi 437 265,00 zł, a wartość robót budowlanych – 4 769 325,00 zł.


W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.05.00-32-C001/18 pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III”, Związek przeprowadził również postępowanie na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w Resku,
w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej o długości ok. 537,00 m (równoległe do sieci planowanej do wykonania w ramach zawartej Umowy nr ZP.271.3/2.2019 z dnia 12.06.2019r.) oraz przepięciu do wykonanej sieci wodociągowej wszystkich odgałęzień i przyłączy, ogłaszając
w dniu 28.12.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 772097-N-2020 przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Na podstawie przeprowadzonego  postępowania  zawarto w dniu 10 lutego 2021r. Umowę nr ZP.271.14.2020 na kwotę brutto 292 125,00 zł.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: naduzyciarpo@wzp.pl.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności