Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Logo Fundusze Europejskie
Logo Fundusz Spójności

Projekt "Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III"


W dniu 14 grudnia 2018 r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (przekształcony w Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej) podpisał z Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C003/18-00 projektu pn.: „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” w ramach działania 3.5 „Wsparcie rozwoju sieci wodociągowej”, III oś priorytetowa „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu i Beneficjentem środków dotacji jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, natomiast właścicielem wybudowanej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina Węgorzyno, która na mocy zawartego porozumienia jest również Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”. Operatorem inwestycji będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Zachodniopomorskie”.

Opis i cele projektu

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w m. Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska oraz budowa zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie.

Najważniejsze etapy projektu:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie wymaganych pozwoleń.
3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami.
4. Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, podpisanie umów.
5. Rzeczowa realizacja projektu-wykonanie robót budowlanych.
6. Nadzór nad realizacją projektu. Koordynowanie prac związanych z realizacją projektu.
7. Prowadzenie dokumentacji projektowej.
8. Prowadzenie rozliczeń finansowych.
9. Prowadzenie promocji projektu.

Projekt będzie polegał na:
a) budowie sieci wodociągowej w Połchowie i Runowie Pomorskim oraz w zachodniej części m. Węgorzyno na terenie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska. Projektowany wodociąg umożliwi zasilenie w wodę istniejących zabudowań mieszkalnych oraz terenów przyległych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową poprzez zastąpienie starej, niesprawnej infrastruktury wodociągowej nowoczesną, bezawaryjną siecią wodociągową. Rozwiązania techniczne:
- rurociągi do wody z PE100 de90 mm, de110 mm, de125 mm, de160 mm na ciśnienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa) SDR17, wraz z niezbędnymi kształtkami i łącznikami oraz do budowy odejść wodociągowych do granicy poszczególnych posesji – rury i kształtki do wody z PE100 de32 mm – de63 mm PEHD;
- dla zmiany kierunku przyjęto fabrycznie produkowane łuki lub kolana; zginanie rur na zimno może odbywać się tylko w temperaturach dodatnich, a promień gięcia nie może być mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur;
- nowe hydranty nadziemne DN80 mm z żeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powłoką epoksydową zaopatrzone w zasuwy odcinające; montaż na odgałęzieniu; zastosowano zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego GGG-40 w zabudowie długiej z oryginalną obudowa teleskopową zgodnie z ISO 9001, do których należy stosować skrzynki uliczne żeliwne typu ciężkiego.

b) budowie zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie.

Pod względem technicznym w zakres projektu wchodzą następujące elementy inwestycji:
- magazyn wody pitnej o objętości 400 m3 złożony z dwóch naziemnych, pionowych cylindrycznych prefabrykowanych zbiorników o pojemności 200 m3 każdy. Każdy zbiornik posadowiony będzie na indywidualnym żelbetowym fundamencie wyniesionym ponad poziom terenu;
- dwie komory zasuw przy zbiornikach wody pitnej w postaci żelbetowych prefabrykowanych podziemnych studni przykrytych płytami żelbetowymi z włazami;
- rurociągi, kanały i przewody międzyobiektowe technologiczne grawitacyjne i ciśnieniowe związane z projektowanymi zbiornikami magazynowymi wody;
- kable sygnalizacyjno – sterownicze, zasilenia elektroenergetycznego i oświetlenia terenu wokół zbiorników magazynowych wody;
- dojazd do zbiorników magazynowych wody połączony z istniejącym zjazdem z ul. Zielonej.

Rozwiązania zastosowane w projekcie zaprojektowano zgodnie ze sprawdzonymi i najlepszymi technologiami na rynku polskim. Wszystkie rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska. Rozwiązania wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego poprzez zastosowanie rozwiązań spełniających kryteria jakości i wymagane prawem normy bezpieczeństwa. W projekcie uwzględniono rozwiązania dostosowujące produkty projektu do zmian klimatu.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do usług wodociągowych w aglomeracji Węgorzyno oraz uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez zastąpienie starej, niesprawnej infrastruktury wodociągowej nowoczesną, bezawaryjną siecią wodociągową.

Cele szczegółowe to:
1. Ograniczenie do minimum awaryjności sieci wodociągowej na terenie realizacji inwestycji.
2. Zapewnienie właściwego ciśnienia wody.
3. Podniesienie jakości wody.
4. Likwidacja przerw w dostawie wody.
5. Obniżenie kosztów związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.
6. Podniesienie jakości świadczonych usług wodociągowych.
7. Podniesienie jakości życia mieszkańców.

W efekcie realizacji projektu podniesiony zostanie standard usług wodociągowych na terenie aglomeracji Węgorzyno. Zwiększony dostęp do wysokiej jakości usług skutkować będzie podwyższeniem komfortu życia mieszkańców. W efekcie realizacji projektu będzie możliwe usprawnienie już istniejących systemów. Nowoczesna infrastruktura pozwoli na uniknięcie sytuacji awarii systemu. Dzięki przebudowie sieci wodociągowej w Węgorzynie zwiększy się liczba osób podłączonych do wodociągu. Jak wspomniano powyżej, projekt przyczyni się do ograniczenia strat wody pitnej w systemach jej dystrybucji.

Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” rozpoczyna się w dniu 14.10.2014 r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 20.07.2020 r.

Planowany efekt

Realizacja projektu polegającego na rozbudowie i uporządkowaniu systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników, które Beneficjent powinien wykazać Instytucji Zarządzającej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu:

1. Wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia w terminie do dnia 20.07.2020 r.:
a) Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 5,46 km,
b) Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt.
c) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 3 372 osoby

2. Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia nie później niż w terminie do dnia 20.07.2021 r.:
a) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 3 372 osoby.

Wartość projektu oraz informacje o dofinansowaniu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 4 947 227,66 PLN, natomiast dofinansowanie 3 008 227,29 PLN. Gmina Węgorzyno zainwestuje w realizację projektu kwotę 1 939 000,3 PLN.


W ramach zawartej w dniu 14 grudnia 2018 roku umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.05.00-32-C003/18 pn.: „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, Związek w dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczął procedurę udzielenia zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 15 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502272-N-2019 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III”, „Szuwarek”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisano w dniu 27 lutego 2019 roku Umowę w sprawie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów realizowanych w Gminie Węgorzyno: pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” z wybranym w drodze postępowania wykonawcą – Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

W ramach zawartej w dniu 27 lutego 2019r. Umowy wykonywana będzie m.in. usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci wodociągowej i zbiornika wody czystej w Gminie Węgorzyno. Wartość usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” wynosi zgodnie z zawartą umową 93 295,50 złotych brutto.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
2. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA;
3. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy).
4. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu.
5. Zarządzanie Projektem.


W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.05.00-32-C003/18 pn.: „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, Związek ogłosił w dniu 22 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 505779-N-2019 przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” realizowanych w Gminie Węgorzyno. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w dniu 28.03.2019 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót budowlanych dla zadania: „Budowa wodociągu w miejscowości Runowo Pomorskie w aglomeracji Węgorzyno” - Umowę nr ZP.271.11.2018/1 z firmą DOMAR Kazimierz Domaracki, dla zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Połchowo w aglomeracji Węgorzyno” - Umowę nr ZP.271.11.2018/2 z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ARTEX” Sp. z o.o. oraz dla zadań: „ Budowa wodociągu w ul. Nowy Świat i ul. Runowska w Węgorzynie” i „ Budowa zbiorników wody pitnej w Węgorzynie” - Umowę nr ZP.271.11.2018/3 z firmą Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.

W ramach zawartych w dniu 28 marca 2019 r. umów, wykonywane będą roboty budowlane polegające na zastąpieniu starej, niesprawnej infrastruktury wodociągowej nowoczesną, bezawaryjną siecią wodociągową oraz na budowie zbiorników wody czystej w Gminie Węgorzyno, a także wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych o łącznej wartości 4 763 999,26 zł, z czego wartość robót budowlanych obejmujących: budowę wodociągu w Połchowie wynosi 609 307,90 zł, budowę wodociągu w Runowie Pomorskim wynosi 1 817 668,99 zł, budowę wodociągu w ul. Nowy Świat i Runowska w Węgorzynie – 1 127 655,37 zł oraz budowę zbiorników wody pitnej w Węgorzynie – 1 209 367,00 zł.


W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail: naduzyciarpo@wzp.pl.

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości dostępnych jest na naszej stronie internetowe w odnośniku znajdującym się na stronie głównej: "Zgłaszanie nieprawidłowości".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Logo Fundusze Europejskie

Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Fundusz Spójności